Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án phần 13 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm access đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành access

Câu 1. Trên 1 form có textbox có tên là TEXT1. Để kiểm tra textbox có dữ liệu hay không ta dùng hàm nào sau đây:
Câu 2. Các hàm của Access
Câu 3. Để con trỏ luôn luôn nằm trong 1 control có tên là TEXT2 trên form mỗi khi mở form đó ta ghi như thế nào
Câu 4. Giả sử các giá trị của trường MANV có 2 ký tự đầu là BC hay HD. Ta ghi trong Validation rule như thế nào thì hợp lệ
Câu 5. Viết code không cho người đăng nhập dữ liệu vào 1 textbox có tên text1 trên form có tên form1
Câu 6. Nguồn dữ liệu để tạo 1 Report là:
Câu 7. Trên Form textbox DONGIA có giá trị 1000, textbox SL có giá trị 10, trong textbox TH_TIEN có biểu thức tính toán sau TH_TIEN=DONGIA*SL. Kết quả textbox TH_TIEN có giá trị là:
Câu 8. Trong thuộc tính Control Source của 1 đối tượng trên form ta phải chọn
Câu 9. Trong cửa sổ design view của 1 table, ta muốn giá trị khi nhập vào sẽ được đổi ra chữ in:
Câu 10. Kết quả của biểu thức LEN(“MicrosoftAccess”)
Câu 11. Giả sử có 1 ListBox trên form có tên là LIST1 có nguồn dữ liệu từ 1 query có tên là QUERY1 để cập nhật dữ liệu cho listbox đó ta dùng lệnh nào sau đây:
Câu 12. Kiểu dữ liệu nào mà ACCESS chấp nhận trong khi thiết kế 1 table
Câu 13. Kết quả khi chạy một Append Query là:
Câu 14. Các điều khiển (Control) trên form bao gồm
Câu 15. Gán 1 giá trị sai cho 1 biến có tên là PHAI kiểu Yes/No như thế nào?
Câu 16. Tạo Macro cho phép mở query, ta dùng section:;
Câu 17. Trên 1 Form DANHSACH có 2 textbox có tên là MAHS và TENHS. Để điền tên học sinh vào textbox TENHS ta dùng hàm gì để dò MAHS trong table HOCSINH
Câu 18. Để không cho người dùng nhập vào textbox trên form, ta sử dụng thuộc tính gì của textbox
Câu 19. Lấy ký tự thứ 2,3,4 của trường MAPHIEU, ta dùng hàm nào của Access.
Câu 20. Muốn chạy Update Query ta thực hiện như thế nào?
Câu 21. Để đáp ứng lại 1 biến cố trên form ta có thể dùng
Câu 22. Giả sử trong table SANPHAM có danh sách tất cả các mặt hàng mà công ty cung cấp. Muốn đếm xem trong table đó có bao nhiêu mặt hàng, ta dùng lệnh nào sau đây. Biết MASP là 1 field của table SANPHAM
Câu 23. Để truy xuất 1 phương pháp (methoD., 1 tính chất {property} ta dùng toán tử gì?
Câu 24. Trong 1 button có đoạn code sau text1.Visible = Not text1.Visible. Kết quả khi click vào button này là gì
Câu 25. Trong cửa sổ thiết kế query, để lọc các mẫu tin có giá trị trống ta khai báo trong cột Criteria như thế nào

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án - Phần 13

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 14 C
Câu 2 D Câu 15 C
Câu 3 C Câu 16 B
Câu 4 B Câu 17 B
Câu 5 D Câu 18 C
Câu 6 C Câu 19 B
Câu 7 A Câu 20 A
Câu 8 A Câu 21 D
Câu 9 B Câu 22 D
Câu 10 B Câu 23 A
Câu 11 D Câu 24 C
Câu 12 D Câu 25 D
Câu 13 B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X