Câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án phần 14 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành Excel 2010

Câu 1. Muốn quay lui thao tác vừa thực hiện ta phải:
Câu 2. Muốn trả về giá trị dò tìm trên hàng ta dùng hàm:
Câu 3. Muốn xoá bỏ một cột khỏi bảng tính, ta chọn cột đó và thực hiện:
Câu 4. Muốn xuống hàng trong một ô thì ấn tổ hợp phím:
Câu 5. Nếu chỉ sao chép công thức của vùng dữ liệu nguồn, sau khi thực hiện Edit - Copy và Edit - Past Special, ta chọn:
Câu 6. Nếu độ rộng của dữ liệu kiểu số trong vùng lớn hơn độ rộng cột thì ô sẽ xuất hiện:
Câu 7. Nếu ta nhập trong ô A1 giá trị là: =1>2 thì kết quả hiển thị tại Formula Bar là:
Câu 8. Nếu ta nhập trong ô A1 giá trị là: =1>2 thì kết quả hiển thị tại ô A1 là:
Câu 9. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P để:
Câu 10. Nút Merge and Center trên thanh công cụ có chức năng:
Câu 11. Phép toán nào sau đây chỉ thực hiện được với dữ liệu kiểu chuỗi:
Câu 12. Phép toán nào sau đây không thực hiện được với dữ liệu kiểu chuỗi:
Câu 13. Phép toán nào sau đây thực hiện được với dữ liệu kiểu số:
Câu 14. Phím nào dưới đây cho phép sửa lại dữ liệu trong ô:
Câu 15. Số cột có trong một WorkSheet là:
Câu 16. Số hàng có trong một WorkSheet là:
Câu 17. Sử dụng hàm nào để biến đổi ký tự đầu của mỗi từ thành ký tự in hoa trong một ô chứa kiểu dữ liệu kiểu chuỗi (Text):
Câu 18. Sử dụng hàm nào để biến đổi ký tự đầu của mỗi từ thành ký tự in hoa trong một ô chứa kiểu dữ liệu kiểu chuỗi (Text):
Câu 19. Sử dụng ký tự đầu tiên bên trái của Ký Hiệu và tra ở Bảng Tra (xem hình), để điền tên Sản Phẩm thì tại B3 ta sử dụng công thức:
Câu 20. Sử dụng ký tự đầu tiên bên trái của Ký Hiệu và tra ở Bảng Tra (xem hình), để điền tên Sản Phẩm thì tại B3 ta sử dụng công thức:
Câu 21. Tại Cell A1 có công thức: =If(4>5,"Sai","Đúng"), giá trị trả về tại Cell A1 sẽ là:
Câu 22. Tại địa chỉ A1 chứa giá trị ngày tháng năm sinh của học sinh Nguyễn Văn Bình là 12/10/1978, công thức nào sau đây cho kết quả là số tuổi của học sinh Bình:
Câu 23. Trong Excel Tại địa chỉ A1 chứa giá trị ngày tháng năm sinh của học sinh Nguyễn Văn Bình là 12/10/1978, công thức nào sau đây cho kết quả là số tuổi của học sinh Bình:
Câu 24. Tại một địa chỉ ô, ta thực hiện một hàm tính toán nhưng bị sai tên hàm thì sẽ xuất hiện thông báo lỗi là:
Câu 25. Tại ô A1 chứa giá trị là 12, B2 chứa giá trị 28. Tại C2 ta ban hành công thức =AVERAGE(A1,B2) thì kết quả tại ô C2 là:
Câu 26. Tại ô A1 chứa giá trị ngày tháng năm sinh của một học viên Nguyễn Thị Tý là 20/10/1980, công thức nào sau đây cho kết quả là số tuổi của học viên này:
Câu 27. Tại ô A1 đang có chứa giá trị là: 10/03/2008, vậy giá trị đó là:
Câu 28. Tại ô A1 đang có chứa giá trị là: 29/02/2007, với quy định kiểu ngày tháng năm DD/MM/YYYY thì tại ô A1 đang chứa một giá trị kiểu:
Câu 29. Tại ô A1 đang có chứa giá trị là: 29/02/2008, với quy định kiểu ngày tháng năm DD/MM/YYYY thì tại ô A1 đang chứa một giá trị kiểu:
Câu 30. Trong Excel Tại ô A1 đang có chứa giá trị là: 29/02/2008, với quy định kiểu ngày tháng năm DD/MM/YYYY thì tại ô A1 đang chứa một giá trị kiểu:
Câu 31. Tại ô A1 nhập chuỗi "DA NANG", cho biết kết quả khi thực hiện công thức =LEFT(A1):
Câu 32. Tại ô A1 nhập chuỗi "VAN HOA", Cho biết kết quả khi thực hiện lệnh ="Left(A1) là:
Câu 33. Tại ô A1, ta nhập một giá trị như sau: 13/12/2004. Vậy tại ô A1 chứa một giá trị kiểu:
Câu 34. Tại ô A2, ta ban hành công thức =Mid("ABCDE",3,2)& Right(Left("ABCDE",4),2). Kết quả trả về tại ô A2 là:
Câu 35. Tại ô A5 nhập chuỗi "TIN HOC", cho biết kết quả khi thực hiện lệnh:=RIGHT(A5):
Câu 36. Tại ô B2 có công thức: =C1- VLOOKUP(A3,$E$10:$G$12,3, 0)-$E2. Khi sao chép công thức này đến ô D4 thì ta có công thức như thế nào:
Câu 37. Tại ô B3 có công thức =D2+SUMIF($C$2:$C$6,A5,$E$2:$E$6)-C$3 khi sao chép công thức này đến ô D5 thì có côn
Câu 38. Tại ô B3 có công thức:=SUMIF($C2:$C6,C7,$E$2:$E$6). Khi sao chép công thức này đến ô D5 thì công thức trên sẽ biến đổi thành:
Câu 39. Tại ô C12 ta nhập vào giá trị là: S24. Vậy tại ô C12 chứa dữ liệu kiểu:
Câu 40. Tại ô C2 có công thức: = E1- SumIf($B$2:$B$8,F13,$G$2:$G$8)+A$10. Khi sao chép công thức này đến ô G6 thì có công hức như thế nào:
Câu 41. Tại ô E4 có công thức =A2- B$1+$C2+A15, khi sao chép công thức đến ô E5 có công thức là:
Câu 42. Thao tác lọc dữ liệu chỉ có thể thực hiện được khi ta chọn:
Câu 43. Thao tác nào sau đây cho phép ẩn/hiện thanh công thức trên cửa sổ bảng tính:
Câu 44. Thao tác nào sau đây cho phép chọn tất cả các ô có trong một bảng tính:
Câu 45. Cửa sổ Excel thuộc loại:
Câu 46. Trên Menu Bar của Cửa sổ Excel có một mục lệnh khác với Cửa sổ Word đó là :
Câu 47. Cửa sổ Excel khác Cửa sổ Word vì có thêm
Câu 48. Để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn sử dụng thao tác nào dưới đây
Câu 49. Thao tác nào sẽ thay đổi cỡ chữ, dạng chữ, in béo, in nghiêng, kiểu chữ... trong MS Excel
Câu 50. Trong MS Excel 2000, phát biểu nào sau đây về đối tượng Chart là đúng

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 14

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 26D
Câu 2BCâu 27D
Câu 3DCâu 28D
Câu 4CCâu 29C
Câu 5BCâu 30B
Câu 6ACâu 31A
Câu 7ACâu 32D
Câu 8BCâu 33D
Câu 9ACâu 34C
Câu 10DCâu 35D
Câu 11BCâu 36B
Câu 12DCâu 37B
Câu 13DCâu 38C
Câu 14DCâu 39D
Câu 15CCâu 40A
Câu 16BCâu 41D
Câu 17DCâu 42D
Câu 18DCâu 43D
Câu 19CCâu 44D
Câu 20DCâu 45A
Câu 21DCâu 46B
Câu 22DCâu 47D
Câu 23CCâu 48D
Câu 24BCâu 49C
Câu 25DCâu 50B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X