Câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án phần 9 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành Excel 2010

Câu 1. Thao tác nào sau đây cho phép lưu bảng tính:
Câu 2. Thao tác nào sau đây cho phép thục hiện việc sắp xếp dữ liệu trên bảng tính:
Câu 3. Thao tác sắp xếp chỉ có tác dụng đối với dữ liệu kiểu:
Câu 4. Theo mặc định, ký tự dạng chuỗi được:
Câu 5. Theo mặc định, ký tự dạng số được:
Câu 6. Tổ chức của một bảng tính điện tử WorkSheet theo dạng bảng bao gồm:
Câu 7. Toán tử "&" trong Excel được dùng để:
Câu 8. Tổng số cột có trong WorkSheet là:
Câu 9. Trần Thanh Phương có kết quả học tập cuối năm với ĐTB = 7.0, với công thức xếp loại học tập sau:=IF(ĐTB<5,"Yếu",IF(ĐTB<6.5,"TBình",IF(ĐTB<8,"Khá","Giỏi"))) thì Phương được xếp loại:
Câu 10. Trong bảng tính Excel, cho biết kết quả khi thực hiện biểu thức
Câu 11. Trong bảng tính Excel, cho biết kết quả khi thực hiện biểu thức: = ABS(-5)+1-SQRT(25):
Câu 12. Trong bảng tính Excel, cho biết kết quả khi thực hiện công thức: =Len(Left("Tin Hoc Van Phong"))+1:
Câu 13. Trong bảng tính Excel, cho biết kết quả khi thực hiện công thức: =lenght(Left("Tin Hoc Van Phong",1)):
Câu 14. Trong bảng tính Excel, cho biết kết quả khi thực hiện lệnh: = INT(13/2)+MOD(13,2)+SQRT( 9):
Câu 15. Trong bảng tính Excel, dữ liệu kiểu chuỗi trong ô mặc định được canh:
Câu 16. Trong bảng tính Excel, dữ liệu kiểu số trong ô mặc định được canh:
Câu 17. Trong bảng tính Excel, dùng hàm SUM để tính tổng các giá trị trên vùng (B5:B7) ta thực hiện công thức:
Câu 18. Trong bảng tính Excel, giả sử tại ô A1 có công thức ="Tin học,"&Max(3,7) cho biết kết quả trả về tại ô A1 là:
Câu 19. Trong bảng tính Excel, giả sử tại ô A1 có công thức: ="Tin học,"&Abs(-10) cho biết kết quả trả về tại ô A1 khi thực hiện câu lệnh trên:
Câu 20. Trong bảng tính Excel, giả sử tại ô A1 có công thức:=C5+SUMIF($B$2:$B$6; A2;$F$2:$F$6)-C$7. Khi sao chép công thức này đến ô D7 thì có công thức như thế nào:
Câu 21. Trong bảng tính Excel, giả sử tại ô E12 ta có công thức:="Đà Nẵng" &Min(2004,2005), kết quả trả về tại ô E12 là:
Câu 22. Trong bảng tính Excel, giả sử tại ô F12 ta có công thức: = "Đà Nẵng,"&Min(2,5), kết quả trả về tại ô F12 là:
Câu 23. Trong bảng tính Excel, giả sử tại ô F12 ta có công thức: ="Việt Nam,"&Max(1812,2006), kết quả về tại ô F12 là:
Câu 24. Trong bảng tính Excel, tại ô A1 thực hiện công thức:="Đà Nẵng"&","&Mod(17,5) cho biết kết quả trả về tại ô A1 là:
Câu 25. Trong bảng tính Excel, tại ô B4 có công thức: =INT(C2/26)+SUM(D2:Đ11;F10;E2:E11)-A2. Khi sao chép công thức này đến ô D7 thì có công thức như thế nào:
Câu 26. Trong bảng tính, ô hiện hành là ô:
Câu 27. Trong các địa chỉ sau, địa chỉ nào hợp lệ: A$1(1), $A$B(2),$A$1(3), $1$A(4), $1A(5),$A1(6):
Câu 28. Trong các loại giá trị sau, giá trị nào không phải là địa chỉ ô:
Câu 29. Trong các thành phần sau, Excel có thể xử lý được những phần nào:
Câu 30. Trong công thức dữ liệu kiểu chuỗi phải:
Câu 31. Trong Excel hãy cho biết kết quả của biểu thức sau: =2+(5*2)+SQRT(9):
Câu 32. Trong Excel, cho biết địa chỉ nào sau đây không hợp lệ:
Câu 33. Trong Excel, có số dòng và số cột tối đa là:
Câu 34. Trong Excel, để chèn một cột vào trong bảng tính, ta di chuyển con trỏ ô đến vị trí cần chèn và thực hiện:
Câu 35. Trong Excel, để đổi tên của một Sheet hiện hành ta thực hiện lần lượt các thao tác:
Câu 36. Trong Excel, để sắp xếp cơ sở dữ liệu, ta chọn:
Câu 37. Trong Excel, để tính tổng một vùng dữ liệu kiểu số ta sử dụng hàm:
Câu 38. Trong Excel, để tính tổng với điều kiện đã cho, ta dùng hàm:
Câu 39. Trong Microsoft Excel, với một tập tin (Workbook) ta có thể chèn thêm tối đa bao nhiêu bảng tính (Sheet):
Câu 40. Trong một biểu thức số học, các toán tử được thực hiện theo thứ tự ưu tiên:
Câu 41. Trong một công thức có thể chứa:
Câu 42. Trong một công thức của Excel, có thể có các kiểu dữ liệu nào sau đây:
Câu 43. Trong một Worksheet, có tổng số dòng và số cột là:
Câu 44. Với các địa chỉ ô sau, cho biết địa chỉ nào không hợp lệ:
Câu 45. Với các dữ kiện đã cho (xem hình), hãy cho biết kết quả tại Cell B3:
Câu 46. Với công thức =Right("Office97",2) sẽ cho kết quả:
Câu 47. Với ĐTB cuối năm học là 6.5, Lê Hoàng Vy sẽ đạt xếp loại gì khi biết rằng công thức xếp loại học tập là: =IF(ĐTB<5,"Yếu",IF(ĐTB<6.5,"TBình",IF(ĐTB<8,"Khá","Giỏi "))):
Câu 48. Với Excel ta có thể:
Câu 49. Với lệnh sắp xếp dữ liệu, chọn Ascending là để:
Câu 50. Với quy định kiểu ngày tháng năm là DD/MM/YYYY, thì tại ô C4 ta nhập vào giá trị là 29/02/2004, vậy tại ô C4 chứa dữ liệu

đáp án Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 9

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 26 D
Câu 2 C Câu 27 C
Câu 3 D Câu 28 B
Câu 4 B Câu 29 D
Câu 5 A Câu 30 A
Câu 6 B Câu 31 B
Câu 7 D Câu 32 A
Câu 8 D Câu 33 D
Câu 9 C Câu 34 D
Câu 10 B Câu 35 B
Câu 11 C Câu 36 D
Câu 12 C Câu 37 C
Câu 13 B Câu 38 C
Câu 14 A Câu 39 C
Câu 15 A Câu 40 C
Câu 16 B Câu 41 D
Câu 17 D Câu 42 D
Câu 18 A Câu 43 D
Câu 19 B Câu 44 A
Câu 20 C Câu 45 A
Câu 21 B Câu 46 A
Câu 22 C Câu 47 C
Câu 23 B Câu 48 D
Câu 24 B Câu 49 A
Câu 25 B Câu 50 B

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X