Biểu hiện không đúng của xu thế toàn cầu hóa là

Xuất bản: 04/02/2021 - Cập nhật: 14/06/2024 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Biểu hiện không đúng của xu thế toàn cầu hóa là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Biểu hiện không đúng của xu thế toàn cầu hóa là Mĩ và Nhật Bản kí kết Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật và được kéo dài vĩnh viễn.

Giải thích:

Đáp án B là chính sách ngoại giao của Nhật.

Những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa bao gồm:

- Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

- Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

- Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn

- Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung nào sau đây là một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

Sự ra đời của các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực là một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa. => Chọn A.

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa (từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX) là quá trình

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa (từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX) là quá trình sáp nhập các công ti thành những tập đoàn lớn.
Bổ sung: Những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa bao gồm:

  • Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
  • Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.
  • Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành các tập đoàn lớn.
  • Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực

Trong xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 của thế kỉ XX, nền thương mại quốc tế có sự thay đổi như thế nào?

Trong xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 của thế kỉ XX, nền thương mại quốc tế có sự thay đổi là phát triển nhanh chóng.

Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam khi tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới theo xu thế toàn cầu hóa là

Xu thế toàn cầu hóa là cơ hội to lớn cho các nước phát triển mạnh mẽ, đồng thời cũng tạo nên những thách thức to lớn. Xu thế toàn cầu hóa tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc và xâm phạm nền độc lập tự chủ của các quốc gia.

Mặt tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa là

Mặt tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa là

- Làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, đào sâu hố ngăn cách giàu – nghèo trong từng nước và giữa các nước.

- Làm cho mọi mặt hoạt động và đời sống của con người kém an toàn (từ kém an toàn về kinh tế, tài chính đến kém an toàn về chính trị).

Biểu hiện nào dưới đây phản ánh đúng xu thế toàn cầu hóa hiện nay?

Biểu hiện phản ánh đúng xu thế toàn cầu hóa hiện nay là: Sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ thương mại quốc tế.

Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của:

Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của cách mạng khoa học - công nghệ

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 thế kỉ XX trở đi là

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 thế kỉ XX trở đi là sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

Thách thức lớn nhất Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là gì?

Thách thức lớn nhất Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường thế giới.

Thách thức lớn nhất với Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay là gì?

Thách thức lớn nhất với Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay là sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường quốc tế.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X