Trả lời câu hỏi thảo luận trang 27 sgk sinh học 9

Quan sát hình để ghi lại mức độ đóng xoắn, duỗi xoăn ở câu hỏi thảo luận trang 27 sgk sinh 9

Đề bài:

Quan sát hình 9.2 và ghi vào bảng 9.1 về mức độ đóng xoắn, duỗi xoắn nhiều hay ít.

Bảng 9.1 : Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì  

Hình thái NST Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối
Mức độ duỗi xoắn          
Mức độ đóng xoắn        

Trả lời:

 Bảng 9.1 : Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST qua các kì  

Hình thái NST Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối
Mức độ duỗi xoắn Nhiều nhất     Ít  Nhiều
Mức độ đóng xoắn   Ít Cực đại  

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi thảo luận trang 27 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu