Trả lời câu hỏi bài 4 trang 45 sgk Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải câu hỏi bài 4 trang 43 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Bất Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Câu hỏi 1

Giải các bất phương trình sau (dùng quy tắc nhân):

a) 2x < 24;

b) -3x < 27.

Lời giải

a) 2x < 24 ⇔ 2x.< 24. ⇔ x < 12

Vậy tập nghiệm của bất phương trình 2x < 24 là {x|x < 12}

b) -3x < 27 ⇔ -3x.> 27. ⇔ x > -9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình - 3x < 27 là {x|x > -9}

Câu hỏi 2

Giải thích sự tương đương:

a) x + 3 < 7 ⇔ x – 2 < 2;

b) 2x < - 4 ⇔ -3x > 6.

Lời giải

a) x + 3 < 7 ⇔ x + 3 - 5 < 7-5 ⇔ x – 2 < 2

b) 2x < -4 ⇔ 2x.> -4. ⇔ -3x > 6

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu