Trả lời câu hỏi bài 4 trang 45 sgk Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải câu hỏi bài 4 trang 43 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Bất Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Câu hỏi 1

Giải các bất phương trình sau (dùng quy tắc nhân):

a) 2x < 24;

b) -3x < 27.

Lời giải

a) 2x < 24 ⇔ 2x.< 24. ⇔ x < 12

Vậy tập nghiệm của bất phương trình 2x < 24 là {x|x < 12}

b) -3x < 27 ⇔ -3x.> 27. ⇔ x > -9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình - 3x < 27 là {x|x > -9}

Câu hỏi 2

Giải thích sự tương đương:

a) x + 3 < 7 ⇔ x – 2 < 2;

b) 2x < - 4 ⇔ -3x > 6.

Lời giải

a) x + 3 < 7 ⇔ x + 3 - 5 < 7-5 ⇔ x – 2 < 2

b) 2x < -4 ⇔ 2x.> -4. ⇔ -3x > 6

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Trả lời câu hỏi bài 4 trang 45 sgk Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu