Bài 4 trang 43 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 4 trang 43 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 2.

Đề bài

Trong các bất phương trình sau, hãy cho biết bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn:

a) 2x – 3 < 0;

b) 0 . x + 5 > 0;

c) 5x – 15 ≥ 0;

d) x² > 0.

Lời giải đáp án bài 4 trang 43 sgk Toán 8

Các bất phương trình a, b, c là các bất phương trình bậc nhất một ẩn

» Tham khảo: Câu hỏi bài 4 tr 44 sgk Toán 8

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu