Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Đặng Trần Côn
Hoàn cảnh sáng tác:
Đầu đời vua Lê Hiền Tông có nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra quanh kinh thành Thăng Long, triều đình cất quân đánh dẹp. Đặng Trần Côn “cảm thời thế mà làm ra”