Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1

Xuất bản ngày 14/03/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1, trả lời chi tiết bài tập trang 40 sgk Tiếng anh 8 mới tập 2. Unit 10 lớp 8: Communication.

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1, hướng dẫn dịch và giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 - Unit 10: Communication.

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1

Nội dung phần này các em sẽ được học và luyện tập từ vựng và cách phát âm -ity, -itive.

Vocabulary

1. Choose words/ phrases from the box to describe the photos about other ways of communication.

Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 hình 1
Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 hình 2

Dịch

Chọn từ/ cụm từ trong khung để mô tả các bức tranh về những cách thức giao tiếp khác.

Answer

1. using music

2. using signs

3. leaving a note

4. painting a picture

5. communicating non-verbally with animals

6. using codes

7. sending flower

8. using body land

2. Communication technology. Match the words with the definitions.

Dịch

Công nghệ giao tiếp. Nối các từ với định nghĩa của chúng.

a. Một nhóm thảo luận trực tuyến mà trong đó bạc có thể để lại tin nhắn hoặc đăng câu hỏi.

b. Một điện thoại sử dụng một dây điện thoại để truyền tải.

c. Một thiết bị với một màn hình cảm ứng với chức năng tương tự như một máy tính, một máy chụp hình kỹ thuật số và một thiết bị GPS (hệ thống định vị toàn cầu - Global Positioning System), ngoài một chiếc điện thoại.

d. Người ta tham gia vào khu vực Internet này để giao tiếp trực tuyến. Đàm thoại được gửi ngay lập tức và hiển thị cho mọi người ở đó.

e. Những hình thức đa phương tiện trong giao tiếp trên máy vi tính bao gồm những âm thanh, video, hội nghị video, đồ họa và văn bản.

Answer

1 - d                        4 - c

2 - e                        5 - a

3 - b

3. Complete the diagram with the communication examples you have learnt so far. Some can be put in more than one category. Can you add more ideas?

Dịch

Hoàn thành biểu đồ bằng những ví dụ về các hình thức giao tiếp mà bạn đã học cho đến bây giờ. Một số có thể được đặt vào nhiều hơn một loại. Bạn có thể bổ sung thêm ý tưởng không?

Answer

Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 hình 3

4. Debate. Choose one or more pairs of ways of communicating. Which one is better? Why?

Dịch

Tranh luận. Chọn ra một cặp hoặc nhiều hơn về các cách thức giao tiếp. Cách nào tốt hơn? Tại sao?

Answer

- Email vs Snail mail

=> I think email is better because it is so convenient and fast.

- Video conference vs F2F meeting

=> I think video conference is better because people don't need to travel for a meeting.

- Mobile phone vs Landline phone

=> I think mobile phone is better because it is so convenient and people can bring them to everywhere.

Pronunciation

5. Mark the stress for the following words, then listen and repeat.

Audio 

Dịch

Đánh dấu trọng âm vào những từ sau, sau đó nghe và lặp lại.

Answer

1. com'petitive2. in'finitive3. re'petitive4. 'positive
5. a'bility6. possi'bility7. curi'osity8. natio'nality

6. Fill the gaps with the words in 5 and practise saying the sentences. Then listen and check.

Audio 

Dịch

Điền vào chỗ trống bằng những từ trong phần 5 và thực hành đọc các câu. Sau đó nghe và kiểm tra.

Answer

1. nationality                        2. repetitive

3. competitive                      4. possibility

5. ability

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới Unit 10: Communication - A Closer Look 1 do Đọc tài liệu tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp việc học Anh 8 của các em sẽ thú vị và dễ dàng hơn.

- Trọn bộ Tiếng anh 8

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM