Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Thu thập, xử lí số liệu - thực hành SGK Địa lí 12

Thu thập, xử lí số liệu, Bài 44-45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố, sách giáo khoa địa lí 12

Công việc: Thu thập và xử lí số liệu

Gợi ý:

a) Thu nhập số liệu

- Phác thảo đề cương

- Xác định các nguồn thu nhập tài liệu:

+ Sách, báo, tạp chí, tranh ảnh…trong đó quan trọng nhất là tài liệu địa lí địa phương.

+ Niên giám thống kế của tỉnh hoặc thành phố.

+ Các kết quả điều tra về tự nhiên, dân cư, kinh tế.

+ Các báo cáo về tự nhiên, dân cư, kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế của các cơ quan có thẩm quyền.

- Phân công trách nhiệm cho các cá nhân hoặc nhóm chuẩn bị tài liệu.

b) Xử lí tài liệu

- Đối chiếu, so sánh, xử lí các tài liệu thu nhập được từ các nguồn để chọn ra điểm chung mang tính thống nhất về đối tượng nghiên cứu.

- Tính toán các số liệu thống kê, lập sơ đồ, biểu bảng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Thu thập, xử lí số liệu - thực hành SGK Địa lí 12 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu