Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Thu thập, xử lí số liệu - thực hành SGK Địa lí 12

Thu thập, xử lí số liệu, Bài 44-45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố, sách giáo khoa địa lí 12

Công việc: Thu thập và xử lí số liệu

Gợi ý:

a) Thu nhập số liệu

- Phác thảo đề cương

- Xác định các nguồn thu nhập tài liệu:

+ Sách, báo, tạp chí, tranh ảnh…trong đó quan trọng nhất là tài liệu địa lí địa phương.

+ Niên giám thống kế của tỉnh hoặc thành phố.

+ Các kết quả điều tra về tự nhiên, dân cư, kinh tế.

+ Các báo cáo về tự nhiên, dân cư, kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế của các cơ quan có thẩm quyền.

- Phân công trách nhiệm cho các cá nhân hoặc nhóm chuẩn bị tài liệu.

b) Xử lí tài liệu

- Đối chiếu, so sánh, xử lí các tài liệu thu nhập được từ các nguồn để chọn ra điểm chung mang tính thống nhất về đối tượng nghiên cứu.

- Tính toán các số liệu thống kê, lập sơ đồ, biểu bảng.

doctailieu.com
Back to top