Nhàn

Nhàn
Năm sáng tác:Chưa rõ
Tác giả:Nguyễn Bỉnh Khiêm
Hoàn cảnh sáng tác:
Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại tập thơ chữ Hán Bạch Vân am thi tập và tập thơ chữ Nôm Bạch Vân quốc ngữ thi. Nhàn là bài thơ Nôm được rút từ tập Nôm Bạch Vân quốc ngữ thi. Nhan đề Nhàn do người đời sau đặt.