Looking back Unit 2 trang 25 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 27/11/2018 - Cập nhật: 06/03/2023 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 2 trang 25 với chủ đề City life - Đời sống thành thị luyện tập sử dụng cấu trúc so sánh, động từ và các tính từ để hoàn thành nội dung đoạn văn...

Tham khảo hướng dẫn cách giải các bài tập khác trong Unit 2 - City Life  - Cuộc sống thành thị - sgk Anh 9

Giải Looking back Unit 2 trang 25 sgk Tiếng anh 9

1. Complete the word webs with nouns and adjectives connected with the city. (Hoàn thành mạng từ với các danh từ và tính từ liên quan tới thành phố.)

Looking back Unit 1 trang 25 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

Nouns: skyscraper, dweller, index, asset, metro, traffic jam, urban sprawl, shopping mall, gallery, cinema, recreational facilities.

Adjectives: cosmopolitan, metropolitan, multicultural, urban, downtown, populous, livable, modern, polluted.

2. Put one word from the box in each gap. (Điền 1 từ trong bảng vào chỗ trống.)

Looking back Unit 1 trang 25 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn giải

1. fascinating2. noisy3. full4. crowded
5. urban6. fabulous7. bored

3. Complete each sentence with the word given, using comparison. ... (Hoàn thành câu với những từ đã cho, sử dụng cấu trúc so sánh.)

Looking back Unit 1 trang 25 sgk Tiếng anh 9 phần 2

Hướng dẫn giải

1. as interesting as.

2. the fastest.

3. the shortest.

4. less entertaining.

5. more carefully.

4. Complete each space with a phrasal verb from the list. ... (Hoàn thành chỗ trống với những cụm động từ trong danh sách.)

Looking back Unit 1 trang 25 sgk Tiếng anh 9 phần 3

Hướng dẫn giải

1. turned down2. going on3. get over4. cheered up5. turn back6. found out

5. Rewrite each sentence so that it has a similar meaning and ... (Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi và có sử dụng các từ in hoa)

Looking back Unit 1 trang 25 sgk Tiếng anh 9 phần 4

Hướng dẫn giải

1. Turn off the lights when you leave the classroom.

2. Mai grew up in a small town in the south.

3. Kathy looked for the restaurant on her mobile phone.

4. My grandmother has got over her operation.

5. We are looking forward to seeing you again.

6. Work in two teams. The first team gives the name of a city or town in Viet Nam. ... (Làm việc theo 2 nhóm. Nhóm đầu tiên đưa ra tên của 1 thành phố hay thị trấn. Nhóm còn lại nói bất cứ một điểm du lịch tự nhiên hoặc nhân tạo nổi tiếng và ngược lại. Nhóm có nhiều hơn là nhóm thắng.)

Hướng dẫn giải

CityFamous attractions
Bac NinhDam pagoda, Phat Tich pagoda, Eight Kings of Ly empire Temple,…
Ha NoiNgoc Son temple, Ha Noi museum, Hoan Kiem lake,…
Hoa BinhKim Boi hot spring, Mai Chau valley
Lam DongXuan Huong lake, Gougah waterfall

-----------

Xem thêm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM