Mục lục bài học

Hướng dẫn giải bài 3 trang 15 skg đại số lớp 10

Những phép toán của tập hợp được thể hiện rõ ở bài tập này, các em theo doi và tập luyện kỹ để có được kiến thức vững hơn về tập hợp

Đề bài 3 sgk trang 15. Trong 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt ?

b) Lớp 110A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt ?

Đáp án:

a) Gọi A là tập hợp học sinh giỏi, B là tập hợp học sinh được hạnh kiểm tốt của lớp 10A, thì A∩B=10 là tập hợp các học sinh vừa giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt.

Theo đề bài muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, nên tập hợp học sinh được khen thưởng là A∪B. Số phần tử của A∪B bằng số phân tử của A cộng với số phân tử của B trừ đi số phân tử của A∩B (vì được tính hai lần).

Vậy số học sinh lớp 10A được khen thưởng là:

15+20−10=25 người.

b) Số bạn lớp 10A chưa học giỏi và chưa có hạnh kiểm tốt là số học sinh lớp 10A chưa được khen thưởng bằng:

45−25=20 người.

doctailieu.com
Back to top