Unit 3 Language focus 1 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Xuất bản: 05/01/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Unit 3 Language focus 1 Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Language focus 1 trang 41 Unit 3 sách Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo: Superlative adjectives

Hướng dẫn soạn Unit 3 Language focus 1 Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Language focus 1 Unit 3 sách Tiếng Anh 6 Friends Plus.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Language focus 1

Thực hiện các yêu cầu của SGK khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 41 về so sánh nhất.

Exercise 1

Write the superlative form of the adjectives in the table. (Viết dạng so sánh nhất của tính từ trong bảng.)

Short adjectives

Adjective

Superlative

Regular

dull,

the dullest

End in -e

weird, slow

................,...................

End in consonant + y

rare, safe

....................,..................

End in consonant + vowel + consonant

ugly, pretty

..................,....................

big, hot

...............,........................

Long adjectives

Adjective

Superlative

colourful

the most colourful

common

..............

expensive

.................

Irregular

Adjective

Superlative

bad

the worst

good

...................

far

the furthest/ the farthest

Giải bài 1 trang 41 SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

Short adjectives

Adjective

Superlative

Regular

dull,

the dullest

End in -e

weird, slow

the weirdest, the slowest

End in consonant + y

rare, safe

the rarest, the safest

End in consonant + vowel + consonant

ugly, pretty

the ugliest, the prettiest

big, hot

the biggest, the hottest

Long adjectives

Adjective

Superlative

colourful

the most colourful

common

the most common

expensive

the most expensive

Irregular

Adjective

Superlative

bad

the worst

good

the best

far

the furthest/ the farthest

Exercise 2

Complete the text using the superlative form of the adjectives in brackets. (Hoàn thành văn bản sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ trong ngoặc.)

CÚC PHƯƠNG NATIONAL PARK

When is the best time to visit?

The (1. hot) …………….. season is from May to September. The (2. warm) …………….. month is July with an average maximum temperature of 33°C. The (3. cold) ……………..  month is January with an average maximum temperature of 19°C. The (4. good) …………….. time to explore Cúc Phương National Park is the dry season, from December to April.

Are there any mountains?

Yes. There are many limestone mountains. The (5. high) …………….. peak is Mây Bạc with 648 metres above sea level.

What animals can I see?

There are more than 300 species of birds and 135 mammal species. The (6. interesting) ……………..animal is the Delacour's Langur, one of the rarest primates on earth.

Giải bài 2 trang 41 SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

1. hottest

2. warmest

3. coldest

4. best

5. highest

6. most interesting

CÚC PHƯƠNG NATIONAL PARK

When is the best time to visit?

The hottest season is from May to September. The warmest month is July with an average maximum temperature of 33°C. The coldest month is January with an average maximum temperature of 19°C. The best time to explore Cúc Phương National Park is the dry season, from December to April.

Are there any mountains?

Yes. There are many limestone mountains. The highest peak is Mây Bạc with 648 metres above sea level.

What animals can I see?

There are more than 300 species of birds and 135 mammal species. The most interesting animal is the Delacour's Langur, one of the rarest primates on earth.

Dịch

VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Khi nào thì thích hợp để tham quan?

Mùa nóng nhất là từ tháng Năm đến tháng Chín. Tháng nóng nhất là tháng 7 với nhiệt độ tối đa trung bình là 33°C. Tháng lạnh nhất là tháng Một với nhiệt độ tối đa trung bình là 19°C. Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Vườn quốc gia Cúc Phương là mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4.

Có núi nào không?

Có. Có nhiều núi đá vôi. Đỉnh cao nhất là Mây Bạc với độ cao 648 mét so với mực nước biển.

Tôi có thể nhìn thấy những con vật nào?

Có hơn 300 loài chim và 135 loài động vật có vú. Động vật thú vị nhất là Voọc của Delacour, một trong những loài linh trưởng hiếm nhất trên Trái Đất.

Exercise 3

Read the Study Strategy. Then write five sentences with your ideas. Use the adjectives and the topics in the boxes. Compare with a partner. (Đọc Chiến thuật học tập. Sau đó viết 5 câu với ý tưởng của em. Sử dụng các tính từ và các chủ đề trong khung. So sánh với bạn của em.)

STUDY STRATEGY

Improving your grammar

Inventing sentences is a good way to remember grammar rules and improve your grammar.

good          bad           boring           pretty           nice          horrible

film star           animal           team           friend           place           food

- I think the best football team is Manchester city. (Tôi nghĩ đội bóng giỏi nhất là Manchester city.)

- In my opinion, the most horrible animals are spiders. (Theo tôi, loài vật đáng sợ nhất là nhện.)

Giải bài 3 trang 41 SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

- I think the best actor is Freddie Highmore. (Tôi nghĩ nam diễn viên xuất sắc nhất là Freddie Highmore.)

- In my opinion, the worst animal is crocodile. (Theo tôi, con vật xấu nhất là cá sấu.)

- I think the nicest football team is Barcelona. (Tôi nghĩ đội bóng giỏi nhất là Barcelona.)

- In my opinion, the most boring place is the cinema. (Theo tôi, nơi chán nhất là rạp chiếu phim.)

- I think the best friend is my mother. (Tôi nghĩ người bạn tốt nhất là mẹ tôi.)

- In my opinion, the most horrible food is fried insects. (Theo tôi, món ăn kinh dị nhất là món côn trùng chiên.)

Exercise 4 - Use it!

Work in pairs. Read the text in exercise 2 again. Ask and answer questions with superlative adjectives for clues 1-6. (Thực hành! Làm việc theo cặp. Đọc lại văn bản ở bài 2. Hỏi và trả lời các câu hỏi với tính từ so sánh nhất theo gợi ý 1-6.)

1. May to September

2. July

3. January

4. December to April

5. Mây Bạc

6. Delacour's Langur

Giải bài 4 trang 41 SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

1. When is the hottest season?

– The hottest season is from May to September.

2. Which month is the warmest of the year?

– The warmest month is July.

3. Which month is the coldest of the year?

– The coldest month is January.

4. When is the best time to explore Cúc Phương National Park?

– The best time to explore Cúc Phương National Park is from December to April.

5. What is the highest peak?

– The highest peak is Mây Bạc.

6. What is the most interesting animal?

- The most interesting animal is the Delacour's Langur.

Finished?

Write sentences about another national park in your country using the questions in exercise 4. (Hoàn thành bài học? Viết câu về một vườn quốc gia khác ở đất nước em sử dụng các câu hỏi ở bài 4.)

Gợi ý

The most famous destination in Quảng Bình province is Phong Nha – Kẻ Bàng national park. The hottest time is from June to August. The coldest time is winter. The rainiest time is from July to December. The biggest cave is Sơn Đoòng. The highest peak is Co Preu. The most interesting animal is Laonastes aenigmamus.

Dịch

Điểm đến nổi tiếng nhất ở tỉnh Quảng Bình là vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thời điểm nóng nhất là từ tháng Sáu đến tháng Tám. Thời điểm lạnh nhất là mùa đông. Thời gian mưa nhiều nhất là từ tháng 7 đến tháng 12. Động lớn nhất là Sơn Đoòng. Đỉnh cao nhất là Cô Preu. Động vật thú vị nhất là chuột đá Trường Sơn.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Language focus 1 sách Chân trời sáng tạo do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM