Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật