Bài 5 trang 55 SGK Đại số và giải tích 11

Hướng dẫn giải và trình bày đáp án bài tập 5 trang 55 sách giáo khoa Toán Đại số và giải tích lớp 11

Đề bài

Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nếu:

a) Các bông hoa khác nhau ?

b) Các bông hoa như nhau ?

Đáp án bài  tr. 55 SGK Giải tích lớp 11

a) Đánh số thứ tự cho 3 bông hoa. Mỗi cách cắm hoa là một cách chọn ra 3 lọ và sắp thứ tự cho chúng (theo thứ tự của 3 bông hoa), nên mỗi cách cắm là một chỉnh hợp chập 3 của 5 lọ. Suy ra số cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ là: 

Đáp án bài 5 câu a trang 54 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

b) Vì 3 bông hoa là như nhau, nên mỗi cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) là một cách chọn ra một tập hợp 3 phần tử (không phân biệt thứ tự) từ 5 lọ. Suy ra số các cách cắm 3 bông hoa như nhau vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) là:

Đáp án bài 5 câu b trang 54 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

»» Xem bài tiếp theo: Bài 6 trang 55 SGK Giải tích 11

doctailieu.com
Back to top