Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 4 trang 72 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 72 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Axit H₂SO₄ loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây:

A. FeCl₃,MgO,Cu,Ca(OH)₂.

B. NaOH, CuO, Ag, Zn.

C. Mg(OH)₂,HgO,K₂SO ₃,NaCl .

D. Al,Al₂O₃,Fe(OH)₃,BaCl₂.

Hướng dẫn giải

Ghi nhớ tính chất hóa học của axit H2SO4

  • Làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ
  • Tác dụng với oxit bazo, bazo
  • Tác dụng với muối ( điều kiện tạo ra chất kết tủa hoặc bay hơi)
  • Tác dụng với kim loại ( đứng trước H trong dãy điện hóa)

Đáp án bài 4 trang 72 sgk hóa lớp 9

A. Loại Cu không tác dụng ( vì Cu đứng sau H trong dãy điện hóa)

B. Loại Ag không tác dụng ( vì Ag đứng sau H trong dãy điện hóa)

C. Loại NaCl không tác dụng ( vì sản phẩm không sinh ra chất kết tủa hoặc bay hơi)

D. Chọn

3H2SO4 +  2Al → Al2(SO4)3 + 3H2

3H2SO4 +  Al2O3  → Al2(SO4)3 + 3H2O↑

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

H2SO4 + BaCl2  → BaSO4 ↓ + 2HCl

Đáp án D

doctailieu.com
Tải về
15/08/2018    18:46 PM
15/08/2018    18:46 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu