Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 8 trang 72 sách giáo khoa hóa lớp 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 8 trang 72 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi qua các bình có đựng các chất háo nước nhưng không có phản ứng với khí cần làm khô. Có các chất làm khô sau: H₂SO₄ đặc, CaO. Dùng hóa chất nào nói trên để làm khô mỗi khí ẩm sau đây: khí SO₂, khí O₂, khí CO₂. Hãy giải thích sự lựa chọn đó.

Hướng dẫn giải

  • H2SO4 đặc dùng để làm khô các khí mà không có phản ứng với nó
  • CaO khan dùng để làm khô các khí mà không có phản ứng với nó

Đáp án bài 8 trang 72 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 8 trang 72 sgk hóa lớp 9
» Tham khảo thêm: Sgk Hóa 9 - Bài 9 trang 72

doctailieu.com
Tải về
16/08/2018    04:08 AM
16/08/2018    04:08 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu