Giải bài 3 trang 56 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 56 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

a) Cấu trúc bậc 1                              b) cấu trúc bậc 2

c)  Cấu trúc bậc 3                              d) cấu trúc bậc 4

Trả lời:

Cấu trúc bậc 1 của protêin có vai trò chủ yếu trong việc xác định tính đặc thù của prôtêin

Đáp án: a

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 56 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
30/08/2018    20:45 PM
30/08/2018    20:45 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu