Giải bài 3 trang 56 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 56 SGK sinh học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài:

Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

a) Cấu trúc bậc 1                              b) cấu trúc bậc 2

c)  Cấu trúc bậc 3                              d) cấu trúc bậc 4

Trả lời:

Cấu trúc bậc 1 của protêin có vai trò chủ yếu trong việc xác định tính đặc thù của prôtêin

Đáp án: a

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X