Đáp án câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 sgk sinh học 9

Tính đặc trưng của protein được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào nhờ đáp án câu hỏi thảo luận trang 55 sgk sinh học lớp 9

Đề bài: Tính đặc trưng của prôtêin  được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào?

Trả lời:

Tính đặc trưng của prôtêin  được thể hiện ở cấu trúc bậc 3 ( cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho từng loại prôtêin ), bậc 4 ( số lượng và số loại chuỗi axit amin)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu