Đáp án câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 sgk sinh học 9

Tính đặc trưng của protein được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào nhờ đáp án câu hỏi thảo luận trang 55 sgk sinh học lớp 9

Đề bài: Tính đặc trưng của prôtêin  được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào?

Trả lời:

Tính đặc trưng của prôtêin  được thể hiện ở cấu trúc bậc 3 ( cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho từng loại prôtêin ), bậc 4 ( số lượng và số loại chuỗi axit amin)

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu