Bài 3 trang 101 sgk Giải tích 12

Hướng dẫn giải bài tập 3 trang 101 sách giáo khoa Toán Giải tích lớp 12 : Sử dụng phương pháp biến số tính các nguyên hàm.

Đề bài:

Sử dụng phương pháp biến số, hãy tính:


nguyên hàm
 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 3 trang 101 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 101 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 101 sgk giải tích lớp 12

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top