Hướng dẫn giải bài 2 trang 74 SGK đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 2 trang 74 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất, Xác suất và biến cố

1. Đề bài

Có bốn tấm bìa được đánh số từ 1 đến 4. Rút ngẫu nhiên ba tấm.

a) Hãy mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A: Tổng các số trên ba tấm bìa bằng 8

B: Các số trên ba tấm bìa là ba số tự nhiên liên tiếp

c) Tính P(A),P(B)

2. Đáp án

Phép thử T được xét là: Từ bốn tấm bìa đã cho, rút ngẫu nhiên ba tấm.

Đồng nhất số i với tấm bìa được đánh số i ngang 1 4ta có: mỗi một kết quả có thể có của phép thử T là một tổ hợp chập 3 của 4 số 1,2,3,4. Do đó không gian mẫu là:

Ω={(1,2,3),(1,2,4),(1,3,4),(2,3,4)}

Số phần tử của không gian mẫu là  c 3 4

Vì lấy ngẫu nhiên, nên các kết quả có thể có của phép thử T là đồng khả năng.

b)

A={(1,3,4) => n(A) = 1

B = {(1,2,3),(2,3,4)} => n(B) = 2

c) 

P a bang 1 phan 4

P b bằng 1 phần 2
 

doctailieu.com
Back to top