Hướng dẫn giải bài 2 trang 74 SGK đại số và giải tích lớp 11

Đáp án bài 2 trang 74 SGK đại số và giải tích lớp 11. Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất, Xác suất và biến cố

1. Đề bài

Có bốn tấm bìa được đánh số từ 1 đến 4. Rút ngẫu nhiên ba tấm.

a) Hãy mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố sau:

A: Tổng các số trên ba tấm bìa bằng 8

B: Các số trên ba tấm bìa là ba số tự nhiên liên tiếp

c) Tính P(A),P(B)

2. Đáp án

Phép thử T được xét là: Từ bốn tấm bìa đã cho, rút ngẫu nhiên ba tấm.

Đồng nhất số i với tấm bìa được đánh số i ngang 1 4ta có: mỗi một kết quả có thể có của phép thử T là một tổ hợp chập 3 của 4 số 1,2,3,4. Do đó không gian mẫu là:

Ω={(1,2,3),(1,2,4),(1,3,4),(2,3,4)}

Số phần tử của không gian mẫu là  c 3 4

Vì lấy ngẫu nhiên, nên các kết quả có thể có của phép thử T là đồng khả năng.

b)

A={(1,3,4) => n(A) = 1

B = {(1,2,3),(2,3,4)} => n(B) = 2

c) 

P a bang 1 phan 4

P b bằng 1 phần 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 2 trang 74 SGK đại số và giải tích lớp 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu