Bài 11 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 133 sách giáo khoa Toán 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án bài 11 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức ôn tập cuối năm phần đại số Toán 9 đã được học trên lớp.

Đề bài 11 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Hai giá sách có \(450\) cuốn. Nếu chuyển \(50\) cuốn từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách ở giá thứ hai sẽ bằng  \(\displaystyle {4 \over 5}\) số sách ở giá thứ nhất. Tính số sách lúc đầu trong mỗi giá.

» Bài tập trước: Bài 10 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.

+) Biểu diễn các đại lượng đã biết và các đại lượng chưa biết theo ẩn.

+) Dựa vào các dữ liệu của bài toán để lập phương trình hoặc hệ phương trình.

+) Giải phương trình hoặc hệ phương trình vừa lập tìm ẩn.

+) Đối chiếu với điều kiện của ẩn và kết luận theo yêu cầu của đề bài.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 11 trang 133 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Gọi \(x\) (cuốn) là số sách ở giá thứ nhất lúc ban đầu; \(y\) (cuốn) là số sách ở giá thứ hai lúc ban đầu. \(\left( {x,\;y \in N^*,\; 50 < x< 450}, \, \, y < 450\right).\)

Hai giá sách có \(450\) cuốn nên ta có: \(x+y=450.\) 

Nếu chuyển \(50\) cuốn từ giá thứ nhất sang giá thứ hai thì số sách ở giá thứ hai sẽ bằng  \(\displaystyle {4 \over 5}\) số sách ở giá thứ nhất nên ta có: \(\displaystyle y + 50 = {4 \over 5}\left( {x - 50} \right)\)

Ta có hệ phương trình: \(\displaystyle \left\{ \matrix{x + y = 450 \hfill \cr y + 50 = {\displaystyle 4 \over \displaystyle 5}\left( {x - 50} \right) \hfill \cr} \right.\) 

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + y = 450\\ \dfrac{4}{5}x - y = 90 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 300\;\;\left( {tm} \right)\\ y = 150\;\;\left( {tm} \right) \end{array} \right..\)

Vậy số sách lúc đầu ở giá thứ I là \(300\) cuốn, ở giá thứ II là \(150\) cuốn. 

» Bài tiếp theo: Bài 12 trang 133 SGK Toán 9 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 11 trang 133 SGK Toán 9 tập 2. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top