Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022

Xuất bản ngày 07/06/2022 - Tác giả:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh năm học 2022 - 2023 chi tiết cùng tuyển tập đề thi vào 10 môn Anh Tây Ninh các năm.

Đề thi tuyển sinh môn Anh vào 10 Tây Ninh năm học 2022-2023 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022

Đề thi và đáp án môn Anh kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Tây Ninh sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Anh Tây Ninh các năm trước bên dưới:

Đáp án mã 896

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022 mã 896
CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C11D21A31D
2B12D22C32C
3D13C23A33C
4D14D24A34D
5C15D25A35A
6A16B26B36C
7B17C27A37B
8B18C28B38D
9B19B29B39D
10A20A30A40C

Key tiếng anh Tây Ninh 2022

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022 ảnh 1
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022 ảnh 2
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022 ảnh 3
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2022 ảnh 4

Xem thêm thông tin:

Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2021

Mã đề 628

Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2021 mã 628 ảnh 1
Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2021 mã 628 ảnh 2
Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2021 mã 628 ảnh 3
Đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Tây Ninh năm 2021 mã 628 ảnh 4

]Đáp án Anh vào 10 Tây Ninh 2021 mã đề 628

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21B31C
2C12B22C32B
3A13C23C33C
4D14A24D34A
5B15B25D35A
6B16A26A36C
7D17D27C37D
8B18D28C38A
9C19D29C39B
10B20D30A40C

Đáp án mã 743 thi vào 10 Tây Ninh 2021

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1D11C21A31C
2D12C22B32A
3D13A23C33B
4B14C24C34A
5A15B25B35B
6C16D26B36D
7D17A27B37A
8D18A28C38D
9A19C29D39B
10C20D30B40B

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 chính thức tỉnh Tây Ninh sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 07/06/2021.

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh các năm trước

Năm 2020 (Năm 2020 tỉnh Tây Ninh chỉ tuyển sinh 2 môn Văn, Toán)

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Tây Ninh 2019

đề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2019

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại linkđề thi vào lớp 10 môn Anh Tây Ninh 2019

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Tây Ninh năm học 2018 - 2019

Mã đề 108
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer that best completes each unfinished sentence; best substitutes the underlined part; or has the same meaning to the sentence given.

Câu 1: There was ______ traffic that we were an hour late.

A. so much     B. so few             C. so many          D. so little

Câu 2: Maths and English are __________ for all students, but art and music are optional.

A. national      B.compulsory           C. official          D. traditional

Câu 3: The Internet has ________ developed and become part of our everyday life.

A. increasingly            B. to increase              C. increasing            D. increase

Câu 4: The film excited us all a lot.

A. We were exciting about all of the film.

B. The film made all of us a lot exciting.

C. We found the film very excited.

D. All of us were excited about the film.

Câu 5: Her mother suggested ______ out for dinner.

A. to go            B. going              C. go                     D. to going

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề anh thi vào lớp 10 Tây Ninh 2018

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Tây Ninh 2017

đề thi vào lớp 10 môn Anh 2017 Tây Ninh

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: đề thi vào lớp 10 môn Anh 2017 Tây Ninh

  Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Anh Tây Ninh năm 2022 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Anh các năm trước.

  Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

  Xem ngay: Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

  Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
  Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
  Hủy

  CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM