Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 - Đề số 1

Xuất bản: 19/09/2019 - Cập nhật: 27/09/2019 - Tác giả:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 đề số 1 kèm đáp án chi tiết giúp các em làm quen với cách ra đề và giải đề kiểm tra 45 phút toán 6 chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 sẽ bao gồm các câu hỏi gì? Cùng Đọc tài liệu làm quan với đề kiểm tra số 1 với các câu hỏi thường xuyên xuất hiện mà thầy cô hay ra trong đề em nhé:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 1 - Đề số 1

Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính :

a) 11070 : 15 . [ 356 – ( 2110 – 2000 )]

b) 62500 : { 502 : [ 112 – ( 52 – 23 . 5 )]}

c) 33 . 53 – 20 . { 300 – [ 540 – 23 ( 78 : 76 + 70 )]}

Bài 2. (2 điểm) Tìm x ∈ N, biết :

a) 5x – 2x = 25 + 19

b) x200 = x

Bài 3. (2 điểm) Trong một phép chia có số bị chia là 410. Số dư là 19. Tìm số chia và thương.

Bài 4. (2 điểm) Một đoàn xe lửa dài 160 m chạy vào một đường hầm xuyên qua núi với vận tốc 40 km/h. Từ lúc toa đầu tiên bắt đầu chui và hầm đến lúc toa cuối cùng ra khỏi hầm mất 4 phút 30 giây. Hỏi đường hầm dài bao nhiêu km?

Bài 5. (1 điểm) Tổng của n số tự nhiên chẵn từ 2 đến 2n có thể là một số chính phương không ? Vì sao ? (Chú ý: Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên)

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 số 1

Bài 1.

a) 11070 : 15 . [ 356 – 110 ] = 11070 : 3690 = 3

b) 62500 : { 2500 : [ 112 – ( 52 – 8 . 5 )]}

= 62500 : { 2500 : [ 112 – ( 52 – 40 )]}

= 62500 : { 2500 : [ 112 – 12 ]}

= 62500 : { 2500 : 100 }

= 62500 : 25

= 2500

c) 33 . 53 – 20 . { 300 – [ 540 – 23 ( 78 : 76 + 70 )]}

= 33 . 53 – 20 . {300 – [ 540 – 23(72 + 1 )]

= 33 . 53 – 20 . [ 300 – (540 - 8 . 50)

= 27 . 125 – 20 . [300 – ( 540 - 400 )]

= 3375 – 20 . ( 300 – 140 )

= 3375 – 20 . 160

= 3375 – 3200

= 175

Bài 2.

a) 5x – 2x = 25 + 19

\(\Leftrightarrow \) 3x = 32 + 1

\(\Leftrightarrow \) 3x = 33

\(\Leftrightarrow \) x = 11

Kết Luận: Vậy x = 11 là giá trị cần tìm

b) x200 = x

\(\Leftrightarrow \) x200 – x = 0

\(\Leftrightarrow \) x ( x199 – 1) = 0

\(\Leftrightarrow \) x = 0 hoặc x199 – 1 = 0

\(\Leftrightarrow \)

 x = 0 hoặc x199 = 1

\(\Leftrightarrow \) x = 0 hoặc x = 1

Kết Luận: Vậy giá trị x cần tìm là { 0 ; 1}

Bài 3.

Gọi a, b, q, r lần lượt là số bị chia, số chia, thương, số dư

Ta có: a = bq + r ( b ≠ 0 và 0 < r < b)

Theo bài ta sẽ có:

410 = bq + 19

\(\Leftrightarrow \) bq = 410 – 19 = 391

Mà : 391 = 391 . 1 = 23 . 17

Vì b > r = 19 nên ta chọn b = 391 hoặc b = 23

Kết Luận:

- Số chia là 391 thì thương là 1

- Số chia là 23 thì thương là 17

Bài 4.

Đổi:

4 phút 30 giây = 270 giây

40 km/h = 40000 m/3600 giây

Trong 270 giây đoàn xe lửa chạy được số mét là:

(40000 . 270) : 3600 = 3000 (m)

(3000 m là chiều dài của đoàn tàu cộng với chiều dài của đường hầm.)

Do vậy đường hầm dài: 3000 – 160 = 2840 (m) = 2,84 km

Kết Luận: Vậy chiều dài của đường hầm sẽ là 2,84 km

Bài 5.

Ta có: 2 + 4 + 6 +… + ( 2n ) = ( 2n + 2 ) . n : 2 = n ( n+1 )

Mà n . n < n ( n+1 ) < ( n + 1 )( n + 1 ) ⇒ n² < n ( n + 1 ) < ( n + 1 )²

n² và (n + 1)² là số chính phương liên tiếp nên n ( n + 1 ) không thể là số chính phương. Ta có điều cần chứng minh.

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã gợi ý giải đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 đề số 1, đừng quên tham khảo các đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 khác nữa để đạt kết quả tốt nhất em nhé!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM