Đề tham khảo 2021 : Đáp án đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2021

Xuất bản: 01/04/2021 - Tác giả:

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 7 môn: Toán học, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí.

Các môn còn lại sẽ tiếp tục được công bố.

Đọc Tài Liệu gửi tặngtoàn bộ đáp án của các đề thi trên giúp các em học sinh tham khảo:

Đáp án đề thi tham khảo môn Toán năm 2021

Đề thi môn Toán gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 90 phút.

Câu 1: Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh?

A. 5!

B. \(A_{5}^{3}\)

C. \(C_{5}^{3}\)

D. \(5^{3}\)

Câu 2: Cho cấp số cộng \(\left(u_{n}\right)\)\(u_{1}=1\)\(u_{2}=3\). Giá trị của \(u_{3}\) bằng

A. 6
B. 9
C. 4
D. 5

Câu 3:  Cho hàm số \(f(x)\) có bảng biến thiên như sau:

Hình ảnh câu 2 đề thi tham khảo môn Toán năm 2021

Hàm số đã cho đồng biển trên khoảng nào, trong các khoảng dưới đây?

A. \((-2 ; 2)\)

B. \((0 ; 2)\)

C. \((-2 ; 0)\)

D. \((2 ;+\infty)\)

Xem chi tiết đáp án đề minh họa 2021 môn Toán

1C11B21A31D41B
2D12A22B32A42C
3B13C23D33D43A
4D14B24C34D44C
5A15A25B35B45A
6A16A26B36A46A
7B17D27A37B47A
8C18A28D38A48D
9D19B29C39C49B
10A20D30C40A50C

Đáp án đề thi tham khảo môn Văn năm 2021

Đề thi minh họa môn Ngữ Văn năm 2021 gồm 2 phần là phần đọc hiểu với 4 câu hỏi (3,0 điểm) và phần làm văn với 2 câu hỏi (7.0 điểm).

Bài thi môn Ngữ văn có thời gian làm bài là 120 phút

I. Đọc Hiểu

Miền trung

Câu ví dặm nằm nghiêng

Trên nắng và dưới cát

Đến câu hát cũng hai lần sàng lại

Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm

Miền trung

Bao giờ em về thăm

Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt

Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ

Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ

Không ai gieo mọc trắng mặt người

Miền trung

Eo đất này thắt đáy lưng ong

Cho tình người đọng mật

Em gắng về

Đừng để mẹ già mong...

( Trích Miền Trung, Hoàng Trần Cương, Thơ hay Việt Nam thế kỉ XX. NXB Văn hóa Thông tin, 2006, tr.81-82)

Thực hiện các yêu cầu sau

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2: Chỉ ra hai hình ảnh trong đoạn trích diễn tả sự khắc nghiệt của thiên nhiên miền Trung.

Câu 3. Những dòng thơ sau giúp anh/chị hiểu gì về mảnh đất và con người miền Trung?

Miền trung

Eo đất này thất đáy lưng ong

Cho tình người động mật

Câu 4. Anh/Chị hãy nhận xét về tình cảm của tác giả đối với miền Trung được thể hiện trong đoạn trích

Xem đầy đủ đáp án đề minh họa môn Văn năm 2021

Đáp án bài thi Khoa học tự nhiên

Đáp án đề minh họa môn Vật Lí

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút

Câu 1: Điện tich của một êlectron có giá trị là

A. \(9,1.10^{-31} C\)
B. \(6,1.10^{-19} C\)
C. \(-1,6.10^{-19} C\)
D. \(-1,9.10^{-31} C\)

Câu 2: Một điện trở được mắc vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động \(G\) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện có độ lớn là \(U_{ N }\) Hiệu suất của nguồn điện lúc này là


A. \(H=\frac{U_{ N }}{\varepsilon }\)
B. \(H=\frac{\varepsilon }{U_{ N }} .\)
C. \(H=\frac{\varepsilon }{U_{ N }+\varepsilon }\)
D. \(H=\frac{U_{ N }}{\varepsilon +U_{ N }}\)

Câu 3: Hạt tải điện trong bán dẫn loại \(n\) chủ yếu là

A. 1 lỗ trống
B. êlectron.
C. ion dương.
D. ion âm.

Câu 4: Có câu chuyện về một giọng hát ôpêra cao và khỏe có thề làm vỡ một cái cốc thùy tinh đề gần. Đó là kết quả của hiện tượng nào sau đây?

A. Cộng hưởng điện.
B. Dao động tắt dần.
C. Dao động duy trì.
D. Cộng hưởng cơ.

Câu 5: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng \(k\) và vật nhỏ có khối lượng \(m\). Con lắc này dao động điều hòa với chu kì là

A. \(T=2 \pi \sqrt{\frac{m}{k}}\)
B. \(T=2 \pi \sqrt{\frac{k}{m}}\)
C. \(T=\sqrt{\frac{m}{k}}\)
D. \(T=\sqrt{\frac{k}{m}}\)

Xem chi tiết đáp án đề minh họa 2021 môn Vật Lí

Đáp án

1C11C21C31D
2A12C22C32D
3B13D23B33A
4D14C24B34A
5A15D25A35D
6A16A26C36A
7B17C27A37B
8A18B28A38A
9B19C29A39C
10C20D30A40A

Đáp án đề minh họa môn Hóa năm 2021

Đề thi môn Hóa gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút

Cho nguyên từ khối của các nguyên tố: \(H =1 ; C =12 ; N =14 ; O =16 ; Na =23 ; Mg =24 ; Al =27 ;\) \(S =32 ; Cl =35,5 ; K =39 ; Ca =40 ; Fe =56 ; Cu =64 ; Zn =65 ; Ag =108 ; Ba =137\)

* Các thể tích khi đều đo ở (dktc)

Câu 41: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

A. Na.
B. K.
C. Cu.
D. W.

Câu 42 : Kim loại nào sau đây tác dụng với nước thu được dung dịch kiềm?

A. Al.
B. K.
C. Ag.
D. Fe.

Câu 43 : Nguyên tắc điều chế kim loại là

A. khử ion kim loại thành nguyên tử.
B. oxi hóa ion kim loại thành nguyên từ.
C. khử nguyên tử kim loại thành ion.
D. oxi hóa nguyên tử kim loại thành ion.

Câu 44 : Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. \(Al ^{3+}\)
B. \(Mg ^{2+}\)
C. \(Ag ^{+}\)
D. \(Na ^{+}\)

Câu 45 : Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phưong pháp điện phân nóng chảy?

A. Na
B. Cu.
C. Ag.
D. Fe.

Xem đầy đủ đáp án đề minh họa môn Hóa năm 2021

Đáp án

41D51D61C71D
42B52C62D72C
43A53B63D73C
44C54A64B74A
45A55B65C75B
46A56B66D76B
47B57D67A77C
48D58D68C78C
49A59A69B79D
50B60B70B80A

Đáp án đề minh họa môn Sinh học năm 2021

Đề thi môn sinh gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút

Câu 81: Trong co thề thực vật, nguyên tố dinh dương khoáng thiết yếu nào sau đây là thành phần của prôtêin?

A. Nito.
B. Kẽm.
C. Đồng.
D. Kali.

Câu 82: Động vật nào sau đây hồ hấp bằng hệ thống ống khi?

A. Thỏ.
B. Thằn lằn.
C. Êch đồng.
D. Châu chấu.

Câu 83: Trong tế bào, nuclêôótit loại timin là đơn phân cấu tạo nên phân từ nào sau đây?

A. rARN.
B. Prôtêin.
C. mARN.
D. ADN.

Câu 84: Theo già thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho đời con có ưu thế lai cao nhất?

A. \(A A B B \times A A B B\)
B. \(AAbb \times aabb.\)
C. \(aabb \times AABB.\)
D. \(a a B B \times A A B B\)

Câu 85: Trong co chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ờ vi khuần E. coli, prôtêin nào sau đây được tồng hopp ngay cà khi môi trường không có lactôzơ?

A. Prôtêin ức chế.
B. Prôtêin Lac A.
C. Prôtêin Lac Y.
D. Prôtêin Lac Z.

Xem đầy đủ đáp án đề minh họa môn Sinh năm 2021

Đáp án

81A91D101C111D
82D92C102C112B
83D93A103D113A
84C94A104A114A
85A95A105A115B
86B96A106A116
87B97A107A117
88A98D108D118C
89D99C109D119
90D100D110C120A

Đáp án bài thi Khoa học xã hội

Đáp án đề minh họa môn Lịch sử năm 2021

Câu 1: Nguyên thủ quốc gia nào sau đây tham dự Hội nghị Ianta (tháng 2-1945)?

A. Nhật Bản.
B. Pháp.
C. Đức.
D. Mĩ.

Câu 2: Trong những năm 1946-1950, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm

A. khôi phục kinh tế.
B. công nghiệp hóa.
C. hiện đại hóa.
D. điện khí hóa.

Câu 3: Trong những năm 1946-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh nhằm mục tiêu nào sau đây?

A. Khôi phục chế độ quân chủ.
B. Lật đồ chế độ độc tài thân Mĩ.
C. Giành độc lập dân tộc.
D. Chống chủ nghĩa phát xit.

Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân ở khu vực nào sau đây đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ?

A. Mĩ Latinh.
B. Bắc Âu
C. Đông Âu.
D. Nam Âu

Câu 5: Chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai biểu hiện trong chiến lược nào sau đây?

A. Chiến lược tăng tốc.
B. Chiến lược phòng ngự.
C. Chiến lược phòng thủ.
D. Chiển lược toàn cầu.

Xem thêm đầy đủ đáp án đề minh họa môn Sử năm 2021

Đáp án

1D11D21A31A
2A12A22D32C
3C13C23A33C
4A14A24A34A
5D15D25A35B
6B16A26C36D
7A17A27A37B
8C18D28A38A
9B19C29D39B
10A20D30A40C

Đáp án đề minh họa môn Địa lí năm 2021

Câu 41: Nguồn lợi thủy sản ven bờ nước ta bị giàm sút rõ rệt do

A. nước biển dâng cao.
B. khai thác quá mức.
C. có nhiều con bão.
D. sạt lở bờ biền.

Câu 42: Biện pháp đề tránh thiệt hại khi có bão mạnh ờ nước ta là

A. chống cháy rừng.
B. xây hồ tích nước.
C. sơ tán dân.
D. ban hành Sách đỏ.

Câu 43: Công nghiệp nước ta hiện nay

A. chỉ có khai thác.
B. có nhiều ngành.
C. tập trung ở miền núi.
D. sản phẩm ít đa dạng.

Câu 44: Tiềm năng thủy điện của nước ta tập trung chủ yếu ở hệ thống

A. sông Đồng Nai.
B. sông Hồng.
C. sông Mã.
D. sông Cả

Câu 45: Vấn đề có ý nghĩa hàng đau của việc khai thác chiều sâu trong nông nghiệp ờ Đông Nam Bộ là

A. thủy lợi.
B. bảo vệ rừng
C. trồng rừng.
D. tăng diện tích đất.

Xem đầy đủ đáp án đề minh họa môn Địa năm 2021

Đáp án

41B51C61D71B
42C52B62A72C
43B53C63A73B
44B54B64A74C
45A55A65C75A
46D56A66A76C
47A57B67A77B
48A58C68B78B
49C59D69A79D
50C60B70A80D

Đáp án đề minh họa môn Tiếng Anh năm 2021

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 1.

A. maintained

B. promoted

C. required

D. argued

Câu 2.

A. tall

B. late

C. safe

D. same

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Câu 3.

A. achieve

B. supply

C. insist

D. offer

Câu 4.

A. tradition

B. candidate

C. industry

D. customer

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 5. He's American, ......?

A. won't he

B. didn't he

C. doesn't he

D. isn't he

Xem đầy đủ đáp án đề minh họa môn Tiếng Anh năm 2021

Đáp án

1. B2. A3. D4. A5. D6. B7. A8. B9. C10. A
11. D12. A13. A14. A15. C16. A17. A18. B19. A20. B
21. A22. A23. A24. A25. B26. B27. A28. B29. D30. B
31. B32. D33. D34. C35. A36. C37. A38. B39. B40. A
41. B42. A43. B44. D45. D46. A47. C48. A49. B50. D

Đáp án đề minh họa môn GDCD năm 2021

Câu 1. Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình là

A. quá trình loại bỏ độc quyền.

B. sản xuất của cải vật chất.

C. phương thức triệt tiêu cạnh tranh.

D. hoạt động thúc đẩy đầu cơ.

Câu 2. Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là kích thích lực lượng sản xuất phát triển và

A. làm tăng năng suất lao động.

B. thâu tóm tổ chức độc quyền.

C. duy trì mọi nguồn thu nhập.

D. định đoạt tài nguyên thiên nhiên.

Câu 3. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là

A. pháp luật.

B. thỏa thuận.

C. hương ước.

D. biên bản.

Câu 4. Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Tuân thủ quy chế.

B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Phổ biến quy chế.

Câu 5. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là vi phạm

A. truyền thống.

B. tập quán.

C. phong tục.

D. kỉ luật.

Xem đầy đủ đáp án đề minh họa môn GDCD năm 2021

Đáp án

81 B91B101A111A
82A92C102C112A
83A93C103D113C
84C94D104A114C
85D95B105A115C
86C96A106C116C
87A97D107A117A
88B98A108D118B
89B99B109B119A
90A100C110C120B

Trên đây là đáp án đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2021 được Đọc Tài Liệu tổng hợp. Giúp các em ôn tập tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM