Đáp án bài 1 trang 86 sách giáo khoa Toán 5

Hướng dẫn giải bài 1 trang 86 SGK Toán lớp 5 tiết học hình tam giác

Bài 1: Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:

bài 1 trang 86 sách giáo khoa Toán 5

Đáp án

- Hình tam giác ABC có ba góc là góc A, góc B, góc C và ba cạnh là AB, BC và CA.

- Hình tam giác DEG có ba góc là góc D, góc E, góc G và ba cạnh là DE, EG và GD.

- Hình tam giác KMN có ba góc là góc K, góc M, góc N và ba cạnh là KM, MN và NK.

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    21:14 PM
20/07/2018    21:14 PM
Back to top