Cách giải và đáp án bài 17 trang 43 toán lớp 8 tập 1 phần đại số

Lời giải đáp án bài 17 trang 43 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1 phần đại số: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.

Đề bài: Đố. 

Cho hai phân thức: \(\frac{{5{{\rm{x}}^2}}}{{{x^3} - 6{{\rm{x}}^2}}}\)  ; \(\frac{{{\rm{3}}{{\rm{x}}^2} + 18{\rm{x}}}}{{{x^2} - 36}}\)

Khi quy đồng mẫu thức, bạn Tuấn đã chọn MTC \(= x^2(x – 6)(x + 6)\), còn bạn Lan bảo rằng: "Quá đơn giản! MTC = x - 6". Đố em biết bạn nào chọn đúng?

Lời giải đáp án:

Cách làm của bạn Tuấn:

\(x^3 – 1 = (x – 1)(x^2 + x + 1  x^3 – 6x^2 = x^2(x – 6)\)

\(x^2 – 36 = (x – 6)(x + 6)\)

MTC \(= x^2(x – 6)(x + 6)\)

Nên bạn Tuấn làm đúng.

- Cách làm của bạn Lan:

\(\frac{{{\rm{5}}{{\rm{x}}^2}}}{{{x^3} - 6{\rm{x}}}} = \frac{{5{{\rm{x}}^2}}}{{{x^2}(x - 6)}} = \frac{5}{{x - 6}}\)

\(\frac{{{\rm{3}}{{\rm{x}}^2} + 18{\rm{x}}}}{{{x^2} - 36}} = \frac{{3{\rm{x}}(x + 6)}}{{(x + 6)(x - 6)}} = \frac{{3{\rm{x}}}}{{x - 6}}\)

MTC = x – 6 => Nên bạn Lan làm đúng.

Vậy cả hai bạn đều làm đúng. Bạn Tuấn đã tìm MTC theo đúng qui tắc. Bạn Lan thì rút gọn các phân thức trước khi tìm MTC.

Trang Doan (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM