Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa lí lớp 12, Dựa vào bảng số liệu Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm, trong SGK Địa lí 12 (trang 44) vẽ biểu đồ và nhận xét

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa lí lớp 12, Dựa vào bảng số liệu “Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm” trong SGK Địa lí 12 (trang 44), hãy nêu nhận xét