Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)

Bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa lí lớp 12, Dựa vào nội dung SGK Địa lí 12 và kiến thức đã học, hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây

Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 12

Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa lí 12

Giải bài 1 trang 17 Tập bản đồ địa lí lớp 12, Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng để nêu rõ tính chất và đặc điểm của các thành phần tự nhiên.