Đáp án câu hỏi bài 4 trang 46 sgk Toán lớp 8 tập 2

Dưới đây là hướng dẫn giải và đáp án câu hỏi bài 4 trang 46 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 2

Câu hỏi 1

Giải bất phương trình - 4x – 8 < 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Lời giải

-4x – 8 < 0 ⇔ -4x < 8 ⇔ x > -2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình -4x – 8 < 0 là {x|x > -2}

Biểu diễn trên trục số

Câu hỏi 2

Giải bất phương trình -0,2x – 0,2 > 0,4x – 2.

Lời giải

-0,2x – 0,2 > 0,4x – 2

⇔ 0,4x – 2 < -0,2x – 0,2

⇔ 0,4x + 0,2x < -0,2 + 2

⇔ 0,6x < 1,8

⇔ x < 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình -0,2x – 0,2 > 0,4x – 2 là {x|x < 3}

trục số bài 4 trang 46
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu