Bài 4 trang 91 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 91 SGK giải tích lớp 12 .

Đề bài

Cho hàm số Câu hỏi bài 4 trang 91 sgk giải tích lớp 12. Nghiệm của bất phương trình là g(x) > 0 là:

(A) x > 3                      (B) x < 2 hoặc x > 3
(C) 2 < x <3                 (D) x < 2

Hướng dẫn giải

Cách 1: Thử và loại các đáp án.

Cách 2: Giải phương trình logarit cơ bản:  Hướng dẫn giải bài 4 trang 91 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 4 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Cách 1.

Đáp án bài 4 trang 91 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Cách 2.

Đáp án bài 4 trang 91 sgk giải tích lớp 12 phần 2
 

doctailieu.com
Tải về
20/06/2018    06:27 AM
20/06/2018    06:27 AM
Back to top