Bài 4 trang 91 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 91 SGK giải tích lớp 12 .

Đề bài

Cho hàm số Câu hỏi bài 4 trang 91 sgk giải tích lớp 12. Nghiệm của bất phương trình là g(x) > 0 là:

(A) x > 3                      (B) x < 2 hoặc x > 3
(C) 2 < x <3                 (D) x < 2

Hướng dẫn giải

Cách 1: Thử và loại các đáp án.

Cách 2: Giải phương trình logarit cơ bản:  Hướng dẫn giải bài 4 trang 91 sgk giải tích lớp 12
 

Đáp án bài 4 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Cách 1.

Đáp án bài 4 trang 91 sgk giải tích lớp 12 phần 1
Cách 2.

Đáp án bài 4 trang 91 sgk giải tích lớp 12 phần 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 91 sgk giải tích lớp 12 - cách làm và đáp án để xem ở dưới đây
Tải về
20/06/2018    06:27 AM
20/06/2018    06:27 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu