Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Bài 16: Thân to ra do đâu?

6

Hướng dẫn làm bài 16: thân to ra do đâu?

Câu hỏi 3 trang 52 sgk Sinh học 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 trang 52 sách giáo khoa Sinh học lớp 6: tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng.

Câu hỏi 2 trang 52 sgk Sinh học 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập 2 trang 52 sách giáo khoa Sinh học 6 : Cách xác định tuổi của cây gỗ.

Câu hỏi 1 trang 52 sgk Sinh học 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập 1 trang 52 sách giáo khoa Sinh học lớp 6 : Cây gỗ to ra do đâu?

Trả lời câu hỏi trang 51 sách giáo khoa sinh học lớp 6

Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi trang 51 sách giáo khoa sinh học 6
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu