Unit 3 Pronunciation trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 10

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 29/09/2020 - Tác giả:

Unit 3 Pronunciation trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 10 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 3.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Language: pronunciation unit 3 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 3 lớp 10 pronunciation ex1 trang 28

Read again the conversation in GETTING STARTED. Circle the words that have the ending sounds /est/, /ant/, and / eit/.  

(Đọc lại đoạn văn ở GETTING STARTED. Khoanh tròn những từ có âm cuối là /est/, /ant/, và / eit/. )

Gợi ý:

Mai: He also looks passionate on stage.

Anna: Of course, I’m one of his biggest fans. I read his biography on the Internet and found out that he won second place in the Idol contest in his home country, Canada.

Mai: Every country’s got talent!

+ passionate /eit/ (đam mê)

+ talent /ənt/ (tài năng)

+ contest /est/ (cuộc thi)

Unit 3 lớp 10 pronunciation ex1 trang 28

a. Listen and repeat.(Lắng nghe và lặp lại)

Bài nghe:

Dịch:

/est/: tốt, bài thi, khách mời, tủ, kiểm tra, nghỉ ngơi, đỉnh

/ənt/: tài năng, hiện tại, đạt được, khác nhau, bố mẹ, hiện tại, dòng

/eɪt/: giáo dục, muộn, tỷ lệ, ngày, tiểu bang, kỉ niệm, tranh luận

b. Listen and write down the words you hear. (Nghe và viết lại những từ bạn nghe được.)

commemorate | best talent | different | guest | date | test | achievement | parent

(kỷ niệm | tài năng nhất | khác | khách | ngày | kiểm tra | đạt được | cha mẹ)

Unit 3 lớp 10 pronunciation ex1 trang 28

Can you write down one more word for each ending above? (Bạn có thể viết thêm 1 từ nữa có âm cuối trên?)

Gợi ý

/ent/: request (yêu cầu)

/eit/: penetrate (xuyên qua)

/ənt/: development (sự phát triển)

Xem thêm bài tập tiếp theo: Unit 3 Grammar trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 10

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM