Unit 2 lớp 10 Grammar trang 17, 18 SGK Tiếng Anh 10

Xuất bản ngày 18/09/2020 - Tác giả:

Unit 2 lớp 10 Grammar trang 17, 18 SGK Tiếng Anh 10 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 2.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập Language: Grammar unit 2 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 2 lớp 10 Grammar Ex1

Read the following about will and be going to (Đọc những dòng sau về 'will' và 'be going to'.)

Dịch:

"will" có thể thường dùng để mục đích

1. hứa

2. đề nghị và yêu cầu giúp đỡ

3. từ chối thứ gì đó

4. và dự đoán về tương lai

"be going to" dùng cho

5. kế hoạch, mục đích

6. và tạo một số tiên đoán

Unit 2 lớp 10 Grammar Ex2

Identify the use of 'will' and 'be going to' in the sentences below. Write the type of use presented in 1 (1-6) next to each sentence. (Xác định cách sử dụng của 'will' và 'be going to' trong câu dưới đây. Viết các dạng sử dụng được trình bày ở câu 1 (1-6) bên cạnh mỗi câu.)

Gợi ý.

1. She will give me a book when I finish cleaning the floor. (1)

(Cô ấy sẽ cho tôi một quyển sách khi tôi lau xong sàn nhà.)

2. The screw is stuck. It won't loosen. (3)

(Cái đinh ốc bị kẹt. Nó sẽ không xoáy lỏng ra được.)

3. I am going to travel around the world. (5)

(Tôi dự định đi du lịch vòng quanh thế giới.)

4. Viet Nam is going to become a new industrialised country in the 21st century. (6)

(Việt nam sẽ trở thành một nước công nghiệp mới vào thế kỉ 21.)

5. Nam (seeing an elderly lady with heavy bags): Don't worry, I will carry it for you. (2)

(Nam (thấy một bà cụ xách những cái túi nặng): Đừng lo, cháu sẽ xách chúng giúp bà ạ.)

Unit 2 lớp 10 Grammar Ex3

Read the following sentences. Put a tick (✓) if it is appropriate, put a cross (x) if it isn't. Give explanations for your choice. (Đọc những câu sau. Đặt dấu tick nếu câu đó thích hợp, đặt dấu x nếu nó không thích hợp. Đưa ra lời giải thích cho sự lựa chọn của bạn.)

1. x (đưa ra đề nghị giúp đỡ => will)

2. ✓ (dự đoán trong tương lai được đưa ra bởi dự báo thời tiết => will)

3. ✓ (điều sắp diễn ra=> be going to)

4. ✓ (kế hoạch, dự định => be going to)

5. x (kế hoạch dự định => be going to)

6. ✓ (đưa ra dự đoán không đưa ra cơ sở căn cứ => will)

7. ✓ (dự định chắc chắn => be going to)

8. ✓ (lời hứa => will)

Chi tiết:

1. I need to fix the broken window. Are you going to help me?

(Tôi cần sửa cửa sổ bị vỡ. Bạn sẽ giúp tôi chứ?)

2. The forecast says it will be raining tomorrow.

(Dự báo nói rằng trời sẽ mưa vào ngày mai.)

Giải thích: Dự đoán trong tương lai được đưa ra bởi dự báo thời tiết => will

3. Can you hear that noise? Someone is going to enter the room.

(Bạn có nghe thấy tiếng ồn không? Có ai đó chuẩn bị đi vào phòng.)

4. It's been decided that we are going to the seaside tomorrow.

(Quyết định là chúng ta sẽ ra bờ biển vào ngày mai.)

5. We've booked the tickets so we will fly to Bangkok next month.

(Chúng tôi vừa đặt vé, vì vậy chúng tôi sẽ bay đến Băng Cốc vào tháng sau.)

6. I think men will live on the Moon some time in the near future.

(Tôi nghĩ một lúc nào đó loài người sẽ sống trên mặt trăng trong tương lai gần.)

7. I am going to translate the email, so my boss can read it.

(Tôi định dịch email này để ông chủ tôi có thể đọc nó.)

8. Don't worry, I'll be careful.

(Đừng lo, tôi sẽ cẩn thận.)

Unit 2 lớp 10 Grammar Ex4

Complete the following sentences with the right form of ‘will’ or  'be going to'. Sometimes both are correct.

(Hoàn thành các câu dưới đây với dạng đúng của 'will' hoặc 'be going to'. Có câu cả 2 cùng đúng.)

Đáp án

1. Look at the clouds. I think it will / is going to rain.

(Nhìn những đám mây kìa. Tôi nghĩ trời sẽ mưa.)

2. I cannot open this bottle. The cap won’t move.

(Tôi không thể mở cái chai này. Cái nắp không xê dịch gì cả.)

3. What will / is the weather going to be like in the next century?

(Thời tiết sẽ như thế nào vào thế kỉ tới?)

4. As planned, we are going to drive from our city to the sea.

(Như kế hoạch, chúng ta sẽ lái xe từ thành phố đến biển.)

5. It’s not easy to say what the objectives will become next year.

(Thật không dễ để nói rằng mục tiêu gì sẽ đạt được vào năm tới.)

6. Are you going to travel anywhere this Tet holiday?

(Bạn định đi du lịch ở đâu đó vào Tết này hả?)

7. Despite the heat, we will reach our destination in time.

(Bất chấp cái nóng, chúng tôi sẽ đến nơi đúng giờ.)

8. I am not going to hang out with you as I’ve decided to stay in and study for the test next week.

(Tôi sẽ không ra ngoài chơi với bạn được vì tôi đã quyết định ở nhà và ôn tập cho bài kiểm tra tuần tới.)

Unit 2 lớp 10 Grammar Ex5

Read the surprising facts about your body and complete the following sentences using the passive. (Đọc những sự thật đáng ngạc nhiên về cơ thể bạn và hoàn thành những câu sau sử dụng câu bị động.)

SURPRISING FACTS ABOUT YOUR BODY
Nerve signals to and from the brain can travel as fast as 170 miles or 273 kilometres per hour.A heart pumps about 2,000 gallons, or 7570 litres, of blood through our bodies every day.
The brain consumes the same amount of power as a 10-watt light bulb.We use 17 muscles to smile and 43 to frown.
A simple, moderately severe sunburn damages the blood vessels extensively.Scientists estimate about 32 million bacteria live on one square inch (2,5cm 2 ) of our skin.
About 7,000,000,000,000, 000,000,000,000,000 (7 octillion) atoms make up your body.Only humans produce emotional tears.

Dịch:

SỰ THẬT ĐÁNG KINH NGẠC VỀ CƠ THỂ BẠN
Tín hiệu thần kinh đến và đi từ não có thể di chuyển với tốc độ nhanh đến 170 dặm hay 273 ki-lô-mét một giờ.Một trái tim bơm khoảng 20.00 ga-lông hay 7.570 lít máu đi khắp cơ thể mỗi ngày.
Não tiêu thụ một lượng năng lượng tương đương với một bóng đèn 10W.Chúng ta sử dụng 17 cơ để cười và 43 cơ khi nhăn mặt.
Sự cháy nắng nhẹ, không quá gay gắt phá hủy diện rộng các mạch máu.Các nhà khoa học ước đoán có khoảng 32 triệu vi khuẩn trên 1 in-sơ vuông (2,5 cm2) trên da của chúng ta.
Khoảng 7.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (7 octillion) nguyên tử tạo nên cơ thể bạn.Chỉ con người mới sản xuất ra nước mắt cảm xúc.

Gợi ý

1. The same amount of power as a 10-watt light bulb is consumed by the brain.

(Cùng một lượng năng lượng tương tự như một bóng đèn 10 watt được tiêu thụ bởi bộ não.)

2. The blood vessels are damaged by a simple, moderately severe sunburn / are damaged extensively by a simple, moderately severe sunburn.

(Các mạch máu bị tổn thương do bị cháy nắng nghiêm trọng nhẹ, đơn giản hoặc bị tổn thương triệt để do bị cháy nắng nhẹ.)

3. Your body is made up of around 7 octillion atoms / is made up of around 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 atoms.

(Cơ thể của bạn được tạo thành từ khoảng 7 octillion nguyên tử / được tạo thành từ khoảng 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 nguyên tử.)

4. 2,000 gallons (around 7570 litres) of blood is pumped through our body every day (by the heart).

(2.000 galông (khoảng 7570 lít) máu được bơm qua cơ thể của chúng ta mỗi ngày (bằng trái tim).)

5. 17 muscles are used to smile and 43 are used to frown / used to frown.

(17 cơ được sử dụng để mỉm cười và 43 cơ được sử dụng để cau mày.)

6. 32 million bacteria are estimated to live on one square inch of our skin.

(32 triệu vi khuẩn được ước tính sống trên một inch vuông trên da của chúng ta.)

7. Emotional tears are produced by only humans.

(Nước mắt cảm xúc chỉ được sản xuất bởi con người.)

Bài tiếp theo: Unit 2 lớp 10 Reading

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM