Từ vựng Unit 7 SGK Tiếng anh lớp 5

Chi tiết từ vựng và từ mới Unit 7 chủ đề How do you learn English? sách giáo khoa tiếng lớp 5
Tiếng AnhPhiên âmTiếng Việt
skill/skil/kĩ năng
peak/pi:k/nói
listen/lisn/nghe
read/ri:d/đọc
write/rait/viết
vocabulary/və'kæbjuləri/từ vựng
grammar/græmə/ngữ pháp
phonetics/fə'netiks/ngữ âm
notebook/noutbuk/quyển vở
story/stɔ:ri/truyện
email/imeil/thư điện tử
letter/letə/thư (viết tay)
newcomer/nju:kʌmə/người mới
learn/lə:nt/học
song/sɔη/bài hát
aloud/ə'laud/to, lớn (về âm thanh)
lesson/lesn/bài học
foreign/fɔrin/nước ngoài, ngoại quốc
language/læηgwidʒ/ngôn ngữ
French/frent∫/tiếng Pháp
favourite/feivərit/ưa thích
understand/ʌndə'stud/hiểu
communication/kə,mju:ni'kei∫n/sự giao tiếp
necessary/nesisəri/cần thiết
free time/fri: taim/thời gian rảnh
guess/ges/đoán
meaning/mi:niη/ý nghĩa
stick/stick/gắn, dán
practise/præktis/Thực hành, luyện tập
Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM