Giải Lesson 2 Unit 7 SGK Tiếng Anh 5

Hướng dẫn trả lời chi tiết Tiếng Anh 5 Unit 7 Lesson 2 trang 48, 49 sách giáo khoa tiết học chủ đề How do you learn English?

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Bài nghe:


 

a. - What foreign language do you have at school?

- English. What about you, Akiko?

b. - I have French.

- Oh, really?

c. - And do you like English?

- Yes, it's my favourite subject.

d. - Why do you learn English?

- Because I want to sing English songs.

Hướng dẫn dịch:

a. - Bạn học ngoại ngữ nào ở trường?

- Tiếng Anh. Còn bạn thì sao, Akiko?

b. - Mình học tiếng Pháp.

- Ồ, thật sao?

c. - Vậy bạn thích tiếng Anh chứ?

- Ừ, đó là môn học yêu thích của mình.

d. - Tại sao bạn học tiếng Anh?

- Bởi vì mình muốn hát các ca khúc tiếng Anh.

Bài 2​​​​​​​. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:


 

Why do you learn English? (Tại sao bạn học tiếng Anh?)

Because I want to ________. (Bởi vì mình muốn__________)

a. Why do you learn English?

Because I want to watch English cartoons on TV.

b. Why do you leam English?

Because I want to read English comic books.

c. Why do you learn English?

Because I want to talk with my foreign friends.

Hướng dẫn dịch:

a. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì mình muốn xem hoạt hình tiếng Anh trên tivi.

b. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì mình muốn đọc truyện tranh tiếng Anh.

c. Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì mình muốn nói chuyện với các bạn nước ngoài của mình.

Bài 3​​​​​​​. Let's talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about how and why you learn English. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về cách thức và lí do bạn học tiếng Anh.)

Gợi ý:

- How do you learn English?

- Why do you learn English?

Because I want to visit English speaking countries.

- How do you practise reading English?

I read English comic books.

- How do you practise listening English?

I listen to English songs.

- How do you practise speaking English?

I speak English with my foreign friends.

- How do you practise writing English?

I write letters or emails to my American friends.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn học tiếng Anh như thế nào?

- Tại sao bạn học tiếng Anh?

Bởi vì mình muốn đi du lịch đến các quốc gia nói tiếng Anh.

- Bạn luyện tập kĩ năng đọc tiếng Anh như thế nào?

Mình đọc truyện tranh bằng tiếng Anh

- Bạn luyện tập kĩ năng nghe tiếng Anh như thế nào?

Mình nghe các ca khúc tiếng Anh.

- Bạn luyện tập kĩ năng nói tiếng Anh như thế nào?

Mình nói chuyện bằng tiếng Anh với bạn bè nước ngoài cùa mình.

- Bạn luyện tập kĩ năng viết tiếng Anh như thế nào?
 
Mình viết thư tay hoặc thư điện tử cho các bạn người Mỹ của mình.

Bài 4​​​​​​​. Listen and number. (Nghe và đánh số)

Bài nghe:


 

a. 2    b. 4    c. 1    d. 3

1. Tony: You speak Engish very well!

Hoa: Thank you, Tony.

Tony: How do you practise speaking English?

Hoa: I speak English with my foreign friends every day.

2. Tony: How do you learn English vocabulary?

Nam: I write new words and read them aloud.

Tony: Why do you learn English?

Nam: Because I want to sing English songs.

3. Tony: How do you practise listening?

Mai: By watching English cartoon.

Tony: Do you understand this cartoon?

Mai: Yes, I do.

Tony: That's great! Well done.

Mai: Thank you.

4. Tony: How do you practise reading?

Quan: I often read English comic books.

Tony: Why do you learn English?

Quan: Because I want to read English comic books.

Hướng dẫn dịch:

1. Tony: Bạn nói tiếng Anh rất tốt!

Hoa: Cảm ơn bạn, Tony!

Tony: Bạn luyện tập kĩ năng nói Tiếng Anh như thế nào?

Hoa: Mình nói tiếng Anh với các bạn bè nước ngoài hàng ngày.

2. Tony: Bạn học từ vựng tiếng Anh như thế nào?

Nam: Mình viết những từ mới và đọc to chúng.

Tony: Tại sao bạn học tiếng Anh?

Nam: Bởi vì mình muốn hát các ca khúc tiếng Anh.

3. Tony: Bạn luyện tập kĩ năng nói Tiếng Anh như thế nào?

Mai: Bằng việc xem hoạt hình tiếng Anh.

Tony: Bạn có hiểu phim hoạt hình này không?

Mai: Có.

Tony: Tuyệt quá! Giỏi quá.

Mai: Cám ơn bạn.

4. Tony: Bạn luyện tập kĩ năng đọc như thế nào?

Quan: Mình thường đọc truyện tranh tiếng Anh.

Tony: Tại sao bạn học tiếng Anh?

Quan: Bởi vì mình muốn đọc truyện tranh tiếng Anh.

Bài 5​​​​​​​. Write about you. (Viết về chính bạn)

1. I speak English with my foreign friends via skype and facebook.

2. I read English comic books.

3. I write emails or letters to my English friends.

4. I write them on notebooks and read them aloud.

5. Because I want to be an English teacher.

Bài 6​​​​​​​. Let's play. (Cùng chơi)

How do I learn English? (Tôi học tiếng Anh như thế nào?)

doctailieu.com
Tải về
31/08/2018    15:47 PM
31/08/2018    15:47 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu