Would you mind____________ some vegetables for breakfast?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
Would you mind____________ some vegetables for breakfast?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Would you mind+ V-ing...?: Bạn có phiền…?

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X