Would you like me___________ the phone for you?

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
Would you like me___________ the phone for you?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Would you like sb to V....: Bạn có muốn....

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X