Việc nhà nước tôn vinh các thủ khoa đại học đầu ra, đưa ra cho họ những ưu đãi

Xuất bản: 17/12/2020 - Cập nhật: 22/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Việc nhà nước tôn vinh các thủ khoa đại học đầu ra, đưa ra cho họ những ưu đãi rất to lớn như trả một mức lương rất cao và đặc biệt là cho đi du học ở nước ngoài rồi sau đó về làm việc trong các cơ quan nhà nước là thể hiện nhiệm vụ nào của chính sách giáo dục và đào tạo?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Việc nhà nước tôn vinh các thủ khoa đại học đầu ra, đưa ra cho họ những ưu đãi rất to lớn như trả một mức lương rất cao và đặc biệt là cho đi du học ở nước ngoài rồi sau đó về làm việc trong các cơ quan nhà nước là thể hiện nhiệm vụ đào tạo nhân tài của chính sách giáo dục và đào tạo.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện

Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là

Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc

Nội dung nào dưới đây thuộc phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo nước ta?

Nội dung thuộc phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo nước ta là tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

Giải thích:


Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.

Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục - đào tạo?

Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục - đào tạo.

Luật giáo dục do cơ quan nào sau đây ban hành?

Luật giáo dục do Quốc hội ban hành.
Luật giáo dục là tổng hợp những quy định pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động giáo dục do Quốc hội ban hành.

Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm

Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của nước ta. Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu, có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân .....

Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài là nhằm

Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Nội dung nào dưới đây là thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo?

Trao học bổng là thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X