Theo quy định của pháp luật, người dân bàn và quyết định việc đóng góp xây dựng

Xuất bản: 01/03/2023 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Theo quy định của pháp luật, người dân bàn và quyết định việc đóng góp xây dựng quỹ khuyến học của thôn là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của ai dưới đây?

Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền của mọi công dân.

Bổ sung kiến thức:
Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi cả nước và trong từng địa phương, quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.

Là học sinh lớp 12, em có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách nào dưới đây?

Là học sinh lớp 12, em có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách góp ý kiến xây dựng các dự thảo luật liên quan đến học sinh.

Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân ?

Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng, xóm là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân.

Kiến thức bổ sung:

Ví dụ về quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân

- Người dân tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến xây dựng nội quy ở xã, phường về nếp sống, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội và các quy định khác.

Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?

Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Ở phạm vi cơ sở, trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền

Ở phạm vi cơ sở, trên cơ sở chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhân dân trực tiếp quyết định những công việc thiết thực, cụ thể gắn liền với quyền và nghĩa vụ nơi họ sinh sống là việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được quy định trong văn bản nào dưới đây ?

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được quy định trong Hiến pháp

Chủ thể nào dưới đây có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

Mọi công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Thấy trong khu dân cư của mình có lò giết mổ gia cầm gây ô nhiễm môi trường, nhân dân trong khu dân cư cần lựa chọn cách xử sự nào dưới đây để thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội trên địa bàn dân cư mình?

Thấy trong khu dân cư của mình có lò giết mổ gia cầm gây ô nhiễm môi trường, nhân dân trong khu dân cư cần Kiến nghị với Ủy ban nhân dân phường để ngừng hoạt động cơ sở này để thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội trên địa bàn dân cư mình

Thấy trong khu dân cư của mình có cơ sở chế biến thực phẩm gây ô nhiễm môi trường, nhân dân trong khu dân cư cần lựa chọn cách xử sự nào dưới đây để thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trên địa bàn dân cư mình?

Thấy trong khu dân cư của mình có cơ sở chế biến thực phẩm gây ô nhiễm môi trường, nhân dân trong khu dân cư cần kiến nghị với Uỷ ban nhân dân phường để ngừng hoạt động của cơ sở này.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X