String st = 0123u456789;String st = 0123u456789;System.out.println(st.length());

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

String st = "0123\u456789";
String st = "0123\u456789";
System.out.println(st.length());

Cho đoạn mã sau. Sau khi thực thi, kết quả in lên màn hình là bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ?

for i := length(str) downto 1 do
write(str[i]) ;

Đoạn chương trình trên dùng để in từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược, sử dụng vòng lặp chạy từ kí tự cuối về kí tự đầu. Mỗi lần chạy in ra một kí tự.

Đoạn chương trình sau in ra kết quả nào ?

Program Welcome ;
Var a : string[10];
Begin
a := ‘tinhoc ’;
writeln(length(a));
End.

Hàm Length(s) là hàm cho biết độ dài của xâu s (số kí tự có trong xâu bao gồm cả dấu cách, dấu -, các dấu đặc biệt).
Xâu ‘tinhoc ’ có 7 kí tự nên kết quả chương trình là 7.

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Length(S) là:

Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Length(S) là 13.
Giải thích:
Hàm Length(s) là hàm cho biết độ dài của xâu s (số kí tự có trong xâu bao gồm cả dấu cách, dấu -, các dấu đặc biệt).

đề trắc nghiệm lập trình Test mới nhất

X