public class Short public class Short public static void main(String args)

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

public class Short {
public class Short {
public static void main(String[] args) {
StringBuffer s = new StringBuffer("Hello");
if ((s.length() > 5) && (s.append("there").equals("False"))); //do nothing
System.out.println("value is : " + s);
}
};

Cho biết kết quả sau khi thi hành chương trình sau:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lập trình Test mới nhất

X