Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 20/05/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là pháp luật thể hiện tính

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là pháp luật thể hiện tính quy phạm phổ biến.

Kiến thức bổ sung:

Tính quy phạm phổ biến được hiểu là tính bắt buộc thực hiện mọi quy định của pháp luật hiện hành đối với mọi cá nhân, tổ chức. Từ đó ràng buộc các chủ thể trong quyền, nghĩa vụ hay các hoạt động cấm thực hiện. Để từ đó tạo ra khuôn mẫu, chuẩn mực chung trong xã hội.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tính quy phạm phổ biến của pháp luật được hiểu là

những qui tắc xự sự chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối vơi tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Pháp luật có tính quy phạm phổ biến bởi vì pháp luật được áp dụng

Pháp luật có tính quy phạm phổ biến bởi vì pháp luật được áp dụng ở nhiều lần và nhiều nơi.
Theo SGK GDCD 12 trang 5:
Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, bỡi lẽ pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội

Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng

Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, bởi lẽ pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. (SGK GDCD 12 trang 5)

Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng

Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng

Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X