Most scientists know him well. However, very few ordinary people have heard of him

Xuất bản: 19/05/2021 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Most scientists know him well. However, very few ordinary people have heard of him.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Most scientists know him well. However, very few ordinary people have heard of him.
(Hầu hết các nhà khoa học đều biết về anh ấy. Tuy nhiên, rất ít người thường nghe về anh ấy.)
=> Although he is well known to scientists, he is little known to the general public.
(Mặc dù anh ấy rất nổi tiếng với các nhà khoa học, anh ấy ít được cộng đồng biết đến.)
Giải thích:
A. Not only scientists but also the general public know him as a big name. → Không chỉ các nhà khoa học mà cả công chúng cũng biết ông là một tên tuổi lớn. (Sai vì khác câu gốc về nghĩa)
C. Many ordinary people know him better than most scientists do. → Nhiều người bình thường biết ông rõ hơn hầu hết các nhà khoa học. (Sai vì khác câu gốc về nghĩa)
D. He is the only scientist that is not known to the general public. → Ông là nhà khoa học duy nhất không được công chúng biết đến. (Sai vì khác câu gốc về nghĩa)

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X