Most of the language used by teenagers today, especially in emails and text

Xuất bản: 02/03/2023 - Cập nhật: 06/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Most of the language used by teenagers today, especially in emails and text messages, is almost unintelligent to elderly people.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Most of the language used by teenagers today, especially in emails and text messages, is almost unintelligent to elderly people.
Dịch: Hầu hết ngôn ngữ được sử dụng bởi thanh thiếu niên ngày nay, đặc biệt là trong email và tin nhắn văn bản, hầu như không thông minh đối với người lớn tuổi.
Giải thích
Kiến thức về từ loại: Phân biệt danh/động/tính/trạng từ
Unintelligent(adj) không thông minh, không phù hợp về nghĩa 
=> phải sử dụng unintelligible

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X