He breaks his father's antique vase in the living room last night.

Xuất bản: 02/03/2023 - Cập nhật: 02/03/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
He breaks his father's antique vase in the living room last night.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

He breaks his father's antique vase in the living room last night.
Dịch: Anh ấy làm vỡ chiếc bình cổ của cha mình trong phòng khách tối qua.
=> Sự việc diễn ra trong quá khứ, nên động từ chia ở thì quá khứ. breaks => broke
He broke his father's antique vase in the living room last night.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X