Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Have you finished reading the book which I lent you last week?
Tạm dịch: Bạn đã đọc xong cuốn sách tôi cho bạn mượn tuần trước chưa?
Giải thích: "last week" là thì quá khứ đơn => lend phải sửa lại thành lent

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án C

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X