Keep quiet! You .................. talk so loudly in here. Everybody is

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 08/11/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Keep quiet! You .................. talk so loudly in here. Everybody is working

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Must/ mustn’t + V: được phép/ không được phép làm gì ( chỉ sự bắt buộc)
Need/ needn’t: cần/không cần làm gì ( chỉ sự không bắt buộc )
=> ​Keep quiet! You mustn't talk so loudly in here. Everybody is working
=> Dựa vào ý nghĩa câu, đáp án là A. Dịch: Giữ yên lặng! Bạn không được phép nói quá to ở đây. Mọi người đang làm việc.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X