- Mary: Do you mind if I sit here? - Laura: ................. ............

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
- Mary: "Do you mind if I sit here?"
- Laura: " ................. ............"

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X